Sylabus předmětu MBDK - Materiály na bázi dřeva pro konstrukční účely (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MBDK
Název předmětu česky: Materiály na bázi dřeva pro konstrukční účely
Název předmětu anglicky:
Wood-based Materials
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Pavel Král
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Radan Panáček (cvičící)
Ing. et Ing. Tomáš Pipíška, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky předmětu je teoretická a praktická znalost konstrukčnmích materiálů na bázi dřeva. Získání znalostí o používání materiálů na bázi dřeva ve výrobě nábytku a ve stavbách na bázi dřeva
 
Obsah předmětu:
1.
Konstrukční principy vrstvených materiálů -- skladba materiálů, symetrie, vztah na fyzikální a mechanické vlastnosti (dotace 2/1)
2.Vrstvené konstrukční materiály -- vodovzdorné, stavební a speciální překližky -- charakteristika, popis, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
3.
Jádrové vrstvené materiály -- desky z rostlého dřeva, spárovky, třívrstvé a vícevrstvé masivní desky, CLT -- charakteristika, popis, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
4.
Kombinované (složené) vrstvené materiály -- desky Jiko, izolační desky, lehké konstrukční materiály -- charakteristika, popis, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
5.Konstrukční dýhové materiály Parallam, Microllam, Intrallam -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití (dotace 2/1)
6.Vrstvené masivní materiály -- konstrukční materiály BSH, KVH, KLH, nosníky DUO, TRIO -- charakteristika, popis, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
7.
Desky WAFERBOARD, desky OSB, desky MFP, desky EUROPLY -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
8.
Difuzní desky, desky MDF a HDF -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
9.
Sádrotřískové, sádrovláknité desky -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití (dotace 2/1)
10.Cementotřískové, cementovláknité desky -- charakteristika, popis výroby, vlastnosti a použití. (dotace 2/1)
11.
Vlastní projekt -- návrh výroby výrobku z materiálů na bázi dřeva -- výtěž, posouzení technologičnosti konstrukce, technologické výpočty apod. (dotace 2/1)
12.
Fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých typů materiálů na bázi dřeva -- požadavky a návrhové hodnoty, charakteristické hodnoty pro osvědčené typy materiálů. (dotace 2/1)
13.Tepelně-technické, zvukově-izolační vlastnosti jednotlivých typů materiálů na bázi dřeva. Požadavky a návrhové hodnoty, charakteristické hodnoty pro osvědčené typy materiálů v souladu s EC 5 a EN 789, EN 13879 (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška26 h
0 h
cvičení
26 h
0 h
seminář
0 h
16 h
odborná exkurze
8 h
8 h
konzultace10 h
30 h
příprava na zkoušku35 h
35 h
příprava na průběžné hodnocení
0 h
16 h
příprava na průběžný test
10 h
10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
5 h
5 h
zpracování projektů
10 h
10 h
zpracování seminární práce
10 h
10 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru, odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P. Kompozitní materiály na bázi dřeva. Část I.: Aglomerované materiály. Brno: MZLU Brno, 2007. 253 s. ISBN 978-80-7375-034-3.
HRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P. Kompozitní materiály na bázi dřeva. Část I.: Aglomerované materiály. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 253 s. ISBN 978-80-7375-034-3.
KRÁL, P. Dýhy, překližky a lepené materiály. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7375-552-2.
KRÁL, P. Dýhy, překližky a lepené materiály: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 160 s. ISBN 978-80-7375-654-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: