Sylabus predmetu DE2 - Dendrologie II (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DE2
Název předmětu česky:
Dendrologie II
Název předmětu anglicky: Dendrology II
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Lenka Miksová (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití. Schopnost hodnotit současný stav a vývojové tendence jednotlivých exemplářů, skupin a porostů dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby.
 
Obsah předmětu:
1.
Dřeviny významné pro zahradní a krajinářskou tvorbu (dotace 0/28)
 
a.Pinaceae, Cupressaceae (incl. Taxodiaceae), Sciadopityaceae, Taxaceae
b.Sapindaceae (incl. Hippocastanaceae a Aceraceae), Simaroubaceae, Betulaceae, Fagaceae, Bignoniaceae, Cannabaceae, Cercidiphyllaceae, Rosaceae, Nyssaceae, Oleaceae, Fabaceae (incl. Caesalpiniaceae), Juglandaceae, Altingiaceae, Magnoliaceae, Moraceae, Paulowniaceae, Platanaceae, Salicaceae, Malvaceae (incl. Tiliaceae), Ulmaceae

2.
Funkční kategorie dřevin (dotace 1/0)
 
a.
dřeviny dočasné
b.dřeviny cílové

3.
Vlastnosti kompoziční (dotace 4/0)
 
a.
délka života, rychlost růstu
b.habitus (velikost, tvar, struktura, textura, barva, vzhledově zajímavé části)
c.
vůně, zvuk
d.
sociokulturní význam
e.proměnlivost

4.
Vlastnosti ekologické (dotace 14/0)
 
a.
vybrané otázky ekologické konstituce dřevin (ekologické limity, dřeviny a složky prostředí, vybrané otázky ekologie lesního společenstva, dřeviny a vegetační pásy)
b.
výběr dřevin pro jednotlivé typy stanovišť (zásady a metodika, pomocné materiály pro výběr dřevin, dřeviny pro člověkem silně pozměněná stanoviště), dřeviny a změna klimatu

5.
Praktický význam vybraných morfologických a anatomických vlastností dřevin (dotace 6/0)
 
a.
Růstové formy dřevin
b.
Stonek, pupen, list, květ, plod, kořen.

6.
Hodnocení dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské architektury (dotace 3/0)
 
a.vitalita dřevin
b.
dendrologický průzkum

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
2 h
cvičení
28 h
4 h
odborná exkurze0 h4 h
konzultace
0 h
9 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
50 h
příprava na průběžný test
8 h
15 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- podmínkou udělení:
(1) Schopnost determinace dřevin dle větviček. 2 písemné testy (v polovině a na konci semestru), z 10 položek testu nutno poznat 10, toleruje se 1 chyba ve druhovém přívlastku, pokud je správně opravena a jsou bez chyby určeny další 2 vzorky navíc. Za každou formální chybu ve psaní jmen dřevin musí být určen bez chyby 1 vzorek navíc.
(2) Schopnost determinace dřevin dle celých jedinců. Ústní zkouška na konci semestru. Nutno poznat 10 položek z 10, toleruje se 1 chyba, je-li správně opravena.
(3) Znalost vlastností jednotlivých dřevin. Písemný test na konci semestru. Nutno získat minimálně 15 bodů z 20 možných.
(4) Znalost problematiky probírané na přednáškách. Písemný test v polovině a na konci semestru. Nutno získat alespoň 7 bodů z 10 možných.
(5) Povinná účast na cvičeních.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 170 s.
PEJCHAL, M. Dendrologie 2 .  [online]. 2016. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZAKA/DENII/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
PEJCHAL, M. Sadovnická dendrologie: návody do cvičení - jehličnany. 1. vyd. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 168 s.

Doporučená:
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 533 s.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 589 s.
HURYCH, V. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Praha: KVĚT, 2003.
KAVKA, B. -- KOLAŘÍK, J. Sadovnická dendrologie I. Listnaté stromy. 1. vyd. Brno: EDEN, 1995. 203 s.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-4.
MUSIL, I. -- HAMERNÍK, J. Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 352 s. ISBN 978-80-200-1567-9.
MUSIL, I. Lesnická dendrologie. 2., Listnaté dřeviny : přehled dřevin v rámci systému rostlin krytosemenných. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005.
ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
PEJCHAL, M. Dendrologie – teze přednášek. Lednice: MENDELU, Ústav biotechniky zeleně, 2018.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 18. 2. 2019.

Typ výstupu: