Sylabus predmetu TPVA - Technologické postupy v arboristice (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TPVA
Název předmětu česky:
Technologické postupy v arboristice
Název předmětu anglicky:
Tree Care
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Komplexní seznámení s praktickými postupy používanými při péči o dřeviny rostoucí mimo les. Studium oborových návazností nutných pro racionální návrh, realizaci a kontrolu arboristických ošetření.
 
Obsah předmětu:
1.
Vývoj technologických postupů v arboristice -- proměny pohledu na péči o mimolesní zeleň (dotace 2/2)
2.
Nároky stromů na prostředí, možnosti úpravy stanovištních poměrů vzrostlých stromů (dotace 2/2)
3.
Výběr rostlinného materiálu pro výsadby, školky okrasných dřevin (dotace 2/2)
4.
Výsadba stromů v městském prostředí I -- technologický postup výsadby (dotace 2/2)
5.
Výsadba stromů v městském prostředí II -- technologický postup přesadby vzrostlých stromů (dotace 2/2)
6.
Výsadba stromů v městském prostředí III -- povýsadbová péče (dotace 2/2)
7.
Řez stromů I -- anatomie větvení vč. defektů, účel řezu, fytopatologické souvislosti, ošetření ran (dotace 2/2)
8.
Řez stromů II -- technika vedení řezu, období realizace řezu (dotace 2/2)
9.Řez stromů III. - technologické skupiny řezu (dotace 2/2)
10.
Řez stromů IV -- praktický nácvik řezu stromů (dotace 2/2)
11.
Vazby -- zajištění korun stromů, dynamické a statické bezpečnostní vazby (dotace 2/2)
12.Vazby -- praktický nácvik instalace dynamické a statické bezpečnostní vazby (dotace 2/2)
13.
Stanovení a sjednávání cen technologických postupů -- využití popisů a směrných cen stavebních prací (dotace 2/2)
14.
Ochrana stromů při stavební činnosti (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení28 h
0 h
odborná exkurze
16 h
4 h
konzultace
0 h
15 h
workshop
16 h
0 h
příprava na zkoušku23 h
70 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
25 h
příprava na průběžný test
15 h
25 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
5 h
0 h
zpracování protokolů
22 h
9 h
zpracování projektů0 h
20 h
Celkem168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočtový test a ústní zkouška - schopnost vysvětlit základní postupy v péči o mimolesní zeleň, komplexní znalost oborových standardů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D. Technika pro arboristy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7375-948-3.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
Standardy péče o přírodu a krajinu A02 001 - Výsadba stromů. KOLAŘÍK, J. -- FLEK, S. -- HORA, D. -- IMRAMOVSKÝ, P. -- KEJHA, L. -- LADRA, D. -- MAUER, O. -- OPRAVIL, J. -- ÚRADNÍČEK, L. 2013. URL: http://www.standardy.nature.cz
Standardy péče o přírodu a krajinu A02 002 - Řez stromů. KOLAŘÍK, J. -- HORA, D. -- KEJHA, L. -- KOVÁŘÍK, Z. -- RŮŽIČKA, P. -- SKOTNICA, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- VÁGNEROVÁ, I. 2012. URL: http://standardy.nature.cz
JELÍNKOVÁ, J. -- TUHÁČEK, M. Právní vztahy k dřevinám: praktický průvodce. 1. vyd. Grada, 2016. 168 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0112-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: