Sylabus předmětu DCH - Dendrochronologie (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DCH
Název předmětu česky:
Dendrochronologie
Název předmětu anglicky:
Dendrochronology
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s metodikou odběru a měření vzorků, osvojení si práce s datovacími programy, poznání možností využití letokruhových analýz a jejich interpretací, informace o nejnovějších metodách v evropské dendrochronologii. Znalost datování historického a recentního dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod (dotace 1/1)
2.
Stavba dřeva (dotace 1/2)
 
a.
Základy makroskopické a mikroskopické stavby dřeva
b.Letokruh (definice, vymezení hranic, jarní a letní dřevo)

3.Základy dendrochronologie I. (dotace 1/2)
 
a.Definice pojmu dendrochronologie
b.Historie dendrochronologie
c.
Základní principy dendrochronologie
d.
Standardní chronologie
e.
Detrendace

4.
Základy dendrochronologie II. (dotace 1/2)
 
a.
Problematika odběru, příprava a měření vzorků
b.Počítačové zpracování dat

5.
Dendrochronologie v archeologii (dotace 1/2)
6.
Dendroekologie (dotace 1/3)
7.
Subfosilní dřevo a C14 datování (dotace 1/2)
8.
Další využití dendrochronologie (dotace 1/2)
9.
Seminář 1 - praktické ukázky dendrochronologie (dotace 0/9)
10.
Seminář 2 - praktické ukázky dendrochronologie (dotace 0/9)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h16 h
cvičení
28 h
0 h
příprava na zkoušku
10 h
14 h
příprava na průběžný test
10 h14 h
zpracování seminární práce
22 h
40 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná povinná účast na cvičení, odevzdání seminární práce, napsání elektronického zápočtového testu na 70 %.

Seminární práce bude členěna následovně: 1. Titulní strana (název práce, jména všech členů skupiny, obor, datum,...), 2. Cíl práce, 3. Materiál a metodika (popis porostu, odběr vzorků, příprava vzorků, měřeni vzorků, datování vzorků), 4. Výsledky (grafy -- synchronizace jednotlivých letokruhových křivek, analýza významných negativních let -- které roky byly významně negativní a kolik stromů v těchto letech negativně reagovalo) -- vše doplnit slovním komentářem, 5. Diskuse, 6. Závěr, 7. Použitá literatura.

Elektronický zápočtový test trvá 30 min, bude vygenerováno celkem 20 otázek ze čtyř kategorií: 5 otázek z okruhu Subfosilní dřevo; 5 otázek z okruhu Stavba dřeva; 5 otázek z okruhu Dendroekologie; 5 otázek z okruhu Dendrochronologické datování. Pro úspěšné splnění testu je nutné dosáhnout minimálně 70% úspěšnosti.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DRÁPELA, K. -- ZACH, J. Dendrometrie (Dendrochronologie). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 149 s. ISBN 80-7157-178-4.
ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
VINAŘ, J. a kol. Historické krovy: typologie, průzkum, opravy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 448 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3038-7.
VINAŘ, J. a kol. Historické krovy II: průzkumy a opravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 301 s. ISBN 80-247-1111-7.
Fundamentals of tree-ring research. Tucson: University of Arizona Press, 333 s. ISBN 978-0-8165-2684-0.

Doporučená:
COOK, E. -- KAIRIUKSTIS, L. Methods of Dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers and International Institute for Applied Systems Analysis, 1990.
SCHWEINGRUBER, F H. Tree rings and environment dendroecology. Berne: Paul Haupt Publishers, 1996. 609 s. ISBN 3-258-05458-4.
SCHWEINGRUBER, F H. Trees and Wood in Dendrochronology: Morphological, Anatomical, and Tree-Ring. Analytical Characteristics. Berlin: Springer-Verlag, 1993. 402 s. ISBN 3-540-54915-3.
WAGENFÜHR, R. Holzatlas. 5. vyd. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2000. 707 s. ISBN 3-446-21390-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: