Sylabus predmetu EKOL - Ekologie (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKOL
Název předmětu česky: Ekologie
Název předmětu anglicky:
Ecology
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, garant, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poznání zákonitostí fungování lesních, lučních a vodních ekosystémů a seznámení se základy autekologie,demekologie a synekologie. Aplikace poznatků při sledování toku energie a distribuce biomasy vybraného typu ekosystému.
 
Obsah předmětu:
1.Význam, členění, vývoj a současné trendy ekologie. (dotace 2/0)
2.Prostředí a ekologické systémy: členění faktorů prostředí,hierarchie ekologických systémů, základní termíny. (dotace 2/0)
3.Působení faktorů a odezva organismů : valence, tolerance, ekologická amplituda, indikátory, adaptace, ekologická nika, ekoton. (dotace 6/0)
4.Struktura a fungování lesních, lučních a vodních ekosystémů: funkční složky, potravní síť, trofické pyramidy, tok energie, primární produkce, sekundární produkce, dekompozice, biogeochemické cykly, vliv člověka na ekosystémy. (dotace 4/0)
5.Ekologie populací : růst a šíření, kolísání početnosti, cyklické přemnožování, biogeografická teorie ostrovů, strategie populací. (dotace 6/0)
6.
Dynamika ekosystémů: konkurence, ekologické souvislosti sukcese, ekologická stabilita, ekologický stres, principy regenerace, biodiverzita. Základy ekologické etiky. (dotace 4/0)
7.
Zpracování seminární práce (dotace 0/12)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
příprava na zkoušku20 h
příprava prezentace6 h
zpracování seminární práce
50 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělován po odevzdání seminární práce na vybrané téma z ekologie společenstev tropů a subtropů (min. 10 stran) a její prezentaci (15 min. + diskuze). Zápočet je podmínkou k ústní zkoušce. Zkouška bude probíhat ústní formou (30 min) nad předem danými okruhy otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
LAŠTŮVKA, Z. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 80-85615-93-2.
ODUM, E. Základy ekologie. Praha: Academia, 1977. 733 s.
SLAVÍKOVÁ, J. Ekologie rostlin. Praha: SPN, 1986. 366 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: