Sylabus predmetu EKOL - Ekologie (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKOL
Název v jazyce výuky: Ekologie
Název česky: Ekologie
Název anglicky: Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, garant, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poznání zákonitostí fungování lesních, lučních a vodních ekosystémů a seznámení se základy autekologie,demekologie a synekologie. Aplikace poznatků při sledování toku energie a distribuce biomasy vybraného typu ekosystému.
 
Obsah předmětu:
1.Význam, členění, vývoj a současné trendy ekologie. (dotace 2/0)
2.Prostředí a ekologické systémy: členění faktorů prostředí,hierarchie ekologických systémů, základní termíny. (dotace 2/0)
3.Působení faktorů a odezva organismů : valence, tolerance, ekologická amplituda, indikátory, adaptace, ekologická nika, ekoton. (dotace 6/0)
4.Struktura a fungování lesních, lučních a vodních ekosystémů: funkční složky, potravní síť, trofické pyramidy, tok energie, primární produkce, sekundární produkce, dekompozice, biogeochemické cykly, vliv člověka na ekosystémy. (dotace 4/0)
5.Ekologie populací : růst a šíření, kolísání početnosti, cyklické přemnožování, biogeografická teorie ostrovů, strategie populací. (dotace 6/0)
6.Dynamika ekosystémů: konkurence, ekologické souvislosti sukcese, ekologická stabilita, ekologický stres, principy regenerace, biodiverzita. Základy ekologické etiky. (dotace 4/0)
7.Zpracování seminární práce (dotace 0/12)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost funkcí ekosystému
-Znalost specifik působení ekologických faktorů v tropech
-Znalost vlastností populací
-Znalosti ekologických faktorů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování seminární práce50 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělován po odevzdání seminární práce na vybrané téma z ekologie společenstev tropů a subtropů (min. 10 stran) a její prezentaci (15 min. + diskuze). Zápočet je podmínkou k ústní zkoušce. Zkouška bude probíhat ústní formou (30 min) nad předem danými okruhy otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBEGON, M. a kol.Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]OlomoucVydavatelství Univerzity Palackého199780-7067-695-7
ZLAŠTŮVKA, Z.EkologieBrnoKonvoj200080-85615-93-2
ZODUM, E.Základy ekologiePrahaAcademia1977
ZSLAVÍKOVÁ, J.Ekologie rostlin.PrahaSPN1986

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: