Sylabus předmětu TMKI - Technická a stavební mechanika (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TMKI
Název předmětu česky: Technická a stavební mechanika
Název předmětu anglicky:
Technical and Construction Mechanics
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 28/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Od základních pojmů statiky, dynamiky a kinematiky přes účinky zatížení na prvky a konstrukce se naučit navrhovat a posuzovat dílčí části staveb.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy statiky (dotace 5/4)
 
a.
skládání a rozklad sil
b.podmínky rovnováhy sil
c.statický moment síly

2.Statické veličiny průřezu (dotace 2/2)
 
a.
těžiště složených ploch
b.momenty a poloměry setrvačnosti složených průřezů
c.
průřezový modul

3.Základy pružnosti a pevnosti (dotace 2/2)
 
a.
napětí v tahu
b.
napětí v tlaku
c.
vzpěr, kroucení, smyk a ohyb
d.napětí v excentrickém tlaku a tahu

4.
Základní druhy tření (dotace 2/2)
 
a.
šroub a klín s jednostranným úkosem

5.
Výpočet zatížení na stavební konstrukce a jejich posuzování podle teorie mezních stavů (dotace 1/0)
6.
Prostý nosník (dotace 4/4)
 
a.
návrh prostého nosníku a posouzení pro různé typy zatížení

7.
Zatížení nosníků stálé a pohyblivé (dotace 2/2)
8.
Nosník s převislými konci, nosník konzolový, soustava rovnoběžných nosníků (dotace 2/2)
9.
Průhyb nosníku pro různé typy zatížení (dotace 1/2)
10.
Prutové soustavy (dotace 2/2)
 
a.řešení osových sil v jednotlivých prutech soustavy

11.
Tlak sypkých hmot, hydrostatický tlak a kombinovaný tlak na opěrnou konstrukci (dotace 3/4)
 
a.
Vyšetření velikosti zemního tlaku
b.
Návrh opěrné a zárubní zdi a její posouzení

12.
Základy dynamiky a kinematiky (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
28 h
cvičení
28 h
0 h
příprava na zkoušku
14 h
14 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
28 h
zpracování protokolů
28 h42 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
V každém cvičení student procvičuje látku na příkladech, během semestru odevzdává 25 příkladů. K zápočtu vypracovává 3 protokoly, které obsahují výpočty a grafické řešení. Zápočtová písemka je rozdělena na 2 části. První část se píše během semestru a druhá na konci. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správně u každé písemky.
Zkouška je písemnou formou. Otázky jsou teoretické i výpočtové. Na vypracování má student 60 min. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika I.: základy statiky, pružnost a pevnost. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 105 s. ISBN 80-7157-667-0.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika II: vybrané statě pro lesnický obor. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. 39 s. ISBN 80-7157-233-0.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika : cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 88 s. ISBN 80-7157-940-8.

Doporučená:
DVOŘÁK, J. Stavební mechanika: pro 2. a 3. ročník SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1994. 402 s. ISBN 80-901570-7-6.
KADLČÁK, J. -- KYTÝR, J. Statika stavebních konstrukcí. 3. vyd. V Brně: VUTIUM, 2010. 349 s. ISBN 978-80-214-3419-6.
MIČKAL, K. Sbírka úloh z technické mechaniky : pro střední odborná učiliště a střední odborné školy. 5. vyd. Praha: Informatorium, 1998. 265 s. ISBN 80-86073-36-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: