Sylabus předmětu NOD - Nauka o dřevě (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
NOD
Název předmětu česky:
Nauka o dřevě
Název předmětu anglicky:
Wood Science
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne (Nauka o dřevě nebo nyní NNDS)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je poskytnout informace o struktuře dřeva, jeho chemickém složení a fyzikálních a mechanických vlastnostech. Studenti se naučí určovat jednotlivé druhy běžných evropských dřev na makroskopické i mikroskopické úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.
Makroskopická stavba dřeva (dotace 2/12)
 
a.
Základní řezy dřevem
b.
Základní a doplňkové znaky makroskopické stavby dřeva
c.
Rozdělení dřev do skupin

2.
Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
 
a.Základní a doprovodné složky
b.
Chemické a polochemické zpracování dřevní suroviny

3.Vznik dřeva a struktura buněčné stěny anatomických elementů dřeva (dotace 2/0)
 
a.
Primární a sekundární růst
b.
Kambium
c.Struktura zdřevnatělé buněčné stěny
d.
Ztenčeniny buněčné stěny

4.
Mikroskopická stavba dřeva (dotace 4/12)
 
a.Dřevo jehličnatých dřevin
b.Dřevo listnatých dřevin

5.Vady dřeva (dotace 2/2)
6.
Vlhkostní vlastnosti dřeva (dotace 2/0)
 
a.
Vlhkost dřeva
b.
Rozdělení vody ve dřevě
c.
Metody měření vlhkosti dřeva
d.
Navlhavost dřeva
e.
Pohyb vody ve dřevě
f.Bobtnání a sesýchání
g.Borcení dřeva

7.
Hustota dřeva (dotace 2/2)
8.
Mechanické namáhání dřeva a pružnost. (dotace 2/0)
9.
Pevnost dřeva (dotace 4/0)
10.
Odvozené a technologické vlastnosti dřeva (dotace 2/0)
11.
Proměnlivost vlastností dřeva (dotace 2/0)
12.
Reakční a juvenilní dřevo (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
18 h
příprava na zkoušku50 h
78 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
40 h
zpracování protokolů
4 h
4 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- odevzdaný 1 protokol ze cvičení v průběhu semestru
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)
- praktické poznávání dřev -- dýhy (nutno určit 8 z 10)
zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P. Nauka o dřevě. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7375-312-2.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 129 s. ISBN 80-7157-400-7.

Doporučená:
POŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M. Štruktúra a vlastnosti dreva. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1993. 485 s. ISBN 80-07-00600-1.
HOADLEY, R. Identifying Wood : Accurate results with simple tools. 1. vyd. Newtown: Taunton Press, 1990. 223 s. ISBN 0-942391-04-7.
WAGENFÜHR, R. Holzatlas. 5. vyd. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2000. 707 s. ISBN 3-446-21390-2.
TSOUMIS, G T. Science and Technology of Wood : Structure, Properties, Utilization. New York: Chapman & Hall, 1991. 13 s. ISBN 0-412-07851-1.
Mechanics of wood and wood composities. Malabar, Fla.: Krieger Pub., 1982. 712 s. ISBN 0-89464-777-6.
Wood: Chemistry, Ultractructure, Reactions. Berlin: Walter de Gruyter, 1989. 613 s. ISBN 3-11-012059-3.
KAČÍK, F. Analytická chémia dreva. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 369 s. ISBN 80-228-0882-0.
KLÍR, J. Vady dřeva. SNTL, 1981.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: