Sylabus předmětu STPA - Stavitelství pro arboristiku (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: STPA
Název předmětu česky: Stavitelství pro arboristiku
Název předmětu anglicky: Arboristics Construction
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních poznatků z oblasti stavebnictví v návaznosti na výuku a následné uplatnění oboru Arboristika. Zaměříme se především na drobné stavby v krajině, terénní úpravy, drobné rekonstrukce.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní parametry a materiály jednoduchých staveb souvisejících se zahradními (parkovými) úpravami (dotace 3/4)
 
a.
Stavební materiály - kámen, dřevo, beton
b.
Projekt zahradně architektonického řešení - způsoby kreslení
c.
Stavby související se zahradními (parkovými) úpravami - mosty a lávky

2.Jednoduché stavby související se zahradními (parkovými) úpravami a realizace terénních úprav (dotace 3/4)
 
a.
zpevněné plochy, komunikace -- cesty
b.
schody, schodiště, zídky
c.
informační tabule, odpadkové koše, posezení, pergoly, altány
d.dětská a sportovní hřiště, oplocení

3.
Revitalizace toků - základní informace, revitalizační prvky (dotace 3/3)
4.Vegetační doprovod vodního toku (dotace 3/3)
5.Stavební zákon a navazující předpisy (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h24 h
cvičení
24 h
0 h
práce v terénu30 h54 h
příprava na zkoušku
34 h
34 h
Celkem112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - formou písemnou i ústní, zápočet (připuštění ke zkoušce) podmiňuje odevzdání dílčích úkolů definovaných v rámci cvičení, součástí bude i zpracování dílčího terénního sledování, zaměřeno na drobné stavby a posouzení jejich začlenění do krajiny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTÁSKOVÁ, P. Krajinné stavitelství pro rekreační využití. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7375-342-9.
ŠLEZINGR, M. Funkce vegetačního doprovodu toku v lesní trati. In Chřiby-krajina, les, voda. 1. vyd. Brno: MZLU, 2009, s. 64--70. ISBN 978-80-7375-341-2.
ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků. 1. vyd. Brno: VUTIUM Brno, 2010. 256 s. 1. ISBN 978-80-214-3942-9.
ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků: příspěvek k problematice úprav vodních toků. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2010. 255 s. ISBN 978-80-214-3942-9.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. -- KUPEC, P. -- PSOTOVÁ, H. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Revitalizace v krajině. , verze 1. [CD-ROM]. Mendelu v Brně. 2010. ISBN 978-80-7375-373-3.
ČSN EN ISO 11091 Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav. Praha: Český normalizační institut, 2000. 16 s.
Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 768 s. ISBN 978-80-247-3865-9.
ADÁMEK, J. -- KOUKAL, J. -- NOVOTNÝ, B. Stavební materiály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997. 205 s. ISBN 80-214-0631-3.

Doporučená:
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 87 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-7169-063-5.
Pozemní stavitelství: drobná architektura. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 82 s. ISBN 80-01-02749-X.
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu III: malá zahradní architektura. Praha: Grada, 2001. 104 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-247-0172-3.
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 73 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-7169-060-0.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 s.
SVOBODA, L. a kol. Stavební hmoty. 2. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. 400 s. ISBN 978-80-8076-057-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: