Sylabus předmětu GBC - Geobiocenologie (ZF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GBC
Název v jazyce výuky: Geobiocenologie
Název česky: Geobiocenologie
Název anglicky: Geobiocenology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: (Botanika pro ZAKA II nebo Botanika nebo Lesnická botanika speciální) a (Půdoznalství nebo Pedologie nebo Lesnická pedologie)
 
Zaměření předmětu:
Seznámit se s metodickým postupem diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí, především s geobiocenologickou typologií a s jejími aplikacemi při tvorbě ekologických sítí a harmonizaci využití kulturní krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Geobiocenologie a ekologie krajiny (dotace 2/0)
 
a.Odkaz prof. A. Zlatníka
b.Individuální a typologické členění krajiny, srovnání různých klasifikačních systémů vegetace a bioty

2.Biogeografické rámce vegetace ČR (dotace 2/0)
3.Geobiocenologická typologie krajiny -- klasifikační systém (dotace 8/4)
 
a.Teorie typu geobiocénu
b.Nadstavbové jednotky geobiocenologického klasifikačního systému
c.Skupiny typů geobiocenů 1. a 2. vegetačního stupně
d.Skupiny typů geobiocenů 3. a 4. vegetačního stupně stupně
e.Skupiny typů geobiocenů vyšších poloh (5. - 9. vegetační stupeň)

4.Zásady konstrukce mapy skupin typů geobiocénů (dotace 0/4)
5.Diferenciace současného stavu krajiny, mapování biotopů a krajiny (dotace 3/2)
 
a.Přípravné mapování
b.Základní mapování
c.Podrobné mapování
d.Sekundární analýza údajů o využití půdy

6.Kategorizace geobiocenóz podle intenzity antropogenního ovlivnění a podle stupně ekologické stability (dotace 2/0)
7.Příklady aplikace geobiocenologie a ekologie krajiny (dotace 8/4)
 
a.Vymezování kostry ekologické stability
b.Optimalizace využití krajiny, krajinné plánování, trvale udržitelné využití krajiny, navrhování ÚSES
c.Změny skupin typů geobiocénu vlivem přírodních jevů
d.Změny skupin typů geobiocénu působením antropogenních vlivů

8.Terénní cvičení (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikace geobiocenologického klasifikačního systému při plánování zásahů v krajině
-Schopnost diferencovat krajinu do jednotek geobiocenologického klasifikačního systému
-Schopnost hodnocení ekologické stabilty krajiny

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška25 h
     cvičení14 h
     práce v terénu16 h
     odborná exkurze20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h
     zpracování seminární práce25 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, terénních praktikách a odevzdání seminární práce. Při ústní zkoušce jsou ověřovány znalosti předmětu dle obsahové náplně.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZZLATNÍK, A.Ekologie krajiny a geobiocenologieBrnoVysoká škola zemědělská1975
ZAMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J.Geobiocenologie IBrnoMZLU v Brne200480-7157-397-3
ZBUČEK, A. -- LACINA, J.Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-046-6
ZZLATNÍK, A.Lesnická fytocenologiePrahaStátní zemědělské nakladatelství1978
ZRukověť projektanta místního územního systému ekologické stability: Metodika pro zpracování dokumentaceBrnoNakladatelství Doplněk199580-85765-55-1
ZCULEK, M.Biogeografické členění České republikyPrahaEnigma199580-8536-880-3
ZCULEK, M. a kol.Biogeografické členění České republiky.PrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR200580-86064-82-4
ZKol.Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech RepublicPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR2010978-80-87457-02-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 21. 11. 2018.

Typ výstupu: