Sylabus předmětu PED - Pedologie (ZF - LS 2018/2019)


     Čeština          Slovenština          Angličtina          


Kód předmětu:
PED
Název předmětu česky: Pedologie
Název předmětu anglicky: Soil Science
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jiří Jandák, CSc. (cvičící, zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostOborRočníkVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí9.00-12.50C21B-ZI-Z
1
V. VlčekCvičeníLichý týden20
pouze pro B-ZI-Z
Pondělí
9.00-12.50
C21
B-ZI-VIN
1
Cvičení
Sudý týden
20
pouze pro B-ZI-VIN
Pondělí
13.00-16.50
C21
B-ZI-VIN
1
L. PospíšilováCvičení
Sudý týden
20pouze pro B-ZI-VIN
Pondělí
13.00-16.50
C21
B-ZI-VIN
1
L. Pospíšilová
Cvičení
Lichý týden
20
pouze pro B-ZI-VIN
Středa
15.00-16.50
A11
B-ZI-Z
B-ZI-VIN
1
1
Přednáška
Každý týden
73
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních znalostí o genezi půd, klasifikaci a bonitaci půd a o půdních vlastnostech. Přehled o půdním fondu České republiky. Posluchači se naučí hodnotit půdní vlastnosti a posoudit jejich využití ve vztahu k zahradnické prvovýrobě. Půda by měla být chápána jako dynamický a stále se vyvíjející systém, který je potřeba chránit.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a definice (dotace 1/0)
 
a.
Definice pojmu půda
b.
Půda a životní prostředí

2.
Minerální podíl půdy (dotace 1/0)
 
a.
Zvětrávání hornin
b.
Mineralogické složení půd: Primární minerály, sekundární jílové minerály

3.
Organický podíl půdy (dotace 1/2)
 
a.
Půdní organická hmota

4.
Fyzikální vlastnosti půd (dotace 9/11)
 
a.Zrnitost půdy
b.Půdní struktura
c.
Základní charakteristiky prostorového uspořádání půdních částic
d.
Vlhkost půdy
e.
Energetika půdní vody
f.Půdní hydrolimity
g.Bilance vody a vodní režim půdy
h.Konzistence a technologické vlastnosti půd
i.
Tepelné poměry v půdě

5.
Chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti půdy (dotace 5/8)
 
a.Chemická dynamika půd
b.
Obsah a funkce prvků v půdách
c.
Půdní koloidy
d.Sorpční schopnost půd
e.
Půdní roztok, půdní reakce, pufrovitost půd
f.
Redukčně-oxidační poměry

6.
Klasifikace půd (dotace 6/2)
 
a.
Pedogenetické faktory a podmínky
b.
Půdotvorné procesy
c.
Taxonomický klasifikační systém půd České republiky

7.
Zemědělský půdní fond, bonitace a cena půdy (dotace 1/1)
 
a.Zemědělský půdní fond
b.
Bonitace půd

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
seminář
4 h
laboratorní práce
14 h
práce v terénu
6 h
příprava na zkoušku
75 h
příprava na průběžné hodnocení
32 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
1 h
zpracování protokolů
12 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na cvičeních (100 %)
odevzdání protokolů ze cvičení v průběhu semestru
dva zápočtové písemné testy: 1. fyzikální a hydro-fyzikální vlastnosti půd, 2. chemické vlastnosti půd, půdní organická hmota (správně vždy min. 80 %)
závěrečná zkouška (písemná, délka 30 min, 3 otázky, správně min. 80 %, ústní, délka 20 minut, 3 otázky, správně min. 80 %)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANDÁK, J. -- POKORNÝ, E. -- PRAX, A. Půdoznalství. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 143 s. ISBN 978-80-7375-445-7.
JANDÁK, J. a kol. Cvičení z půdoznalství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 92 s. ISBN 80-7157-733-2.

Doporučená:
SUMNER, M. Handbook of Soil Science. Boca Raton : CRC PRESS, 2000. 2148 s. ISBN 0-8493-3136-6.
POSPÍŠILOVÁ, L. -- VLČEK, V. -- HYBLER, V. -- HÁBOVÁ, M. -- JANDÁK, J. Standardní analytické metody a kritéria hodnocení fyzikálních, agrochemických, biologických a hygienických parametrů půd. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. 123 s. Folia Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 9, č. 3. ISBN 978-80-7509-438-4.
JANDÁK, J. Nejrozšířenější půdní typy České republiky. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. VHS, 38 min.
JANDÁK, J. Základní metody odběru půdních vzorků. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. VHS, 25 min.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: