Sylabus předmětu PED - Pedologie (ZF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Slovenština          Angličtina          


Kód předmětu: PED
Název v jazyce výuky: Pedologie
Název česky: Pedologie
Název anglicky: Soil Science
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Jiří Jandák, CSc. (cvičící, zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání základních znalostí o genezi půd, klasifikaci a bonitaci půd a o půdních vlastnostech. Přehled o půdním fondu České republiky. Posluchači se naučí hodnotit půdní vlastnosti a posoudit jejich využití ve vztahu k zahradnické prvovýrobě. Půda by měla být chápána jako dynamický a stále se vyvíjející systém, který je potřeba chránit.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a definice (dotace 1/0)
 
a.Definice pojmu půda
b.Půda a životní prostředí

2.Minerální podíl půdy (dotace 1/0)
 
a.Zvětrávání hornin
b.Mineralogické složení půd: Primární minerály, sekundární jílové minerály

3.Organický podíl půdy (dotace 1/2)
 
a.Půdní organická hmota

4.Fyzikální vlastnosti půd (dotace 9/11)
 
a.Zrnitost půdy
b.Půdní struktura
c.Základní charakteristiky prostorového uspořádání půdních částic
d.Vlhkost půdy
e.Energetika půdní vody
f.Půdní hydrolimity
g.Bilance vody a vodní režim půdy
h.Konzistence a technologické vlastnosti půd
i.Tepelné poměry v půdě

5.Chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti půdy (dotace 5/8)
 
a.Chemická dynamika půd
b.Obsah a funkce prvků v půdách
c.Půdní koloidy
d.Sorpční schopnost půd
e.Půdní roztok, půdní reakce, pufrovitost půd
f.Redukčně-oxidační poměry

6.Klasifikace půd (dotace 6/2)
 
a.Pedogenetické faktory a podmínky
b.Půdotvorné procesy
c.Taxonomický klasifikační systém půd České republiky

7.Zemědělský půdní fond, bonitace a cena půdy (dotace 1/1)
 
a.Zemědělský půdní fond
b.Bonitace půd

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a syntéza systému půda-rostlina-atmosféra s důrazem na vlivy počasí a podnebí
-Aplikace poznatků v praxi
-Schopnost aplikovat znalosti půdoznalství v zahradnictví a vinařství
-Schopnost identifikovat zrnitostní třídu půd a půdní typ
-Schopnost posoudit kvalitu půdy
-Základní znalost o půdní úrodnosti

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     seminář4 h
     laboratorní práce14 h
     práce v terénu6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku75 h
     příprava na průběžné hodnocení32 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe1 h
     zpracování protokolů12 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na cvičeních (100 %)
odevzdání protokolů ze cvičení v průběhu semestru
dva zápočtové písemné testy: 1. fyzikální a hydro-fyzikální vlastnosti půd, 2. chemické vlastnosti půd, půdní organická hmota (správně vždy min. 80 %)
závěrečná zkouška (písemná, délka 30 min, 3 otázky, správně min. 80 %, ústní, délka 20 minut, 3 otázky, správně min. 80 %)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJANDÁK, J. -- POKORNÝ, E. -- PRAX, A.PůdoznalstvíBrnoMendelova univerzita v Brně2010978-80-7375-445-7
ZJANDÁK, J. a kol.Cvičení z půdoznalstvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-733-2
DSUMNER, M.Handbook of Soil ScienceBoca Raton CRC PRESS20000-8493-3136-6
DPOSPÍŠILOVÁ, L. -- VLČEK, V. -- HYBLER, V. -- HÁBOVÁ, M. -- JANDÁK, J.Standardní analytické metody a kritéria hodnocení fyzikálních, agrochemických, biologických a hygienických parametrů půdBrnoMendelova univerzita v Brně2016978-80-7509-438-4
DJANDÁK, J. Nejrozšířenější půdní typy České republiky. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. VHS, 38 min.
DJANDÁK, J. Základní metody odběru půdních vzorků. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. VHS, 25 min.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: