Sylabus predmetu BZ2 - Botanika pro ZAKA II (ZF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BZ2
Název předmětu česky: Botanika pro ZAKA II
Název předmětu anglicky:
Botany for Landscape Architects II
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Šebesta, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
AkceČetnostKapacitaPoznámka
Pondělí15.00-16.50
B43
B-ZKA-ZKA
1
Cvičení
Každý týden
24 
Pondělí
17.00-18.50
B43B-ZKA-ZKA
1
Cvičení
Každý týden24 
Úterý9.00-10.50Q02B-ZKA-ZKR
B-ZKA-ZKA
1
1
R. Řepka
Přednáška
Každý týden170Společné s LDF - přednáška Botanika
Úterý
17.00-18.50
B43B-ZKA-ZKR
1
J. ŠebestaCvičení
Každý týden
24
 
Středa
8.00-9.50B43B-ZKA-ZKR
1
Cvičení
Každý týden
3společně s oborem ZKA
Středa
8.00-9.50
B43B-ZKA
 
R. Řepka
Cvičení
Každý týden12společně s oborem ZKA, ZKR
Středa8.00-9.50B43
B-ZKA-ZKA
1
Cvičení
Každý týden
9
společně s oborem ZKR
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně pochopení významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání 350 druhů lesních, lučních, ruderálních a segetálních rostlin, zvláště indikačně významných druhů.
 
Obsah předmětu:
1.
Fylogenetický systém rostlin a hub. Baktérie a jejich ekologický význam. Řasovky a říše hub včetně lišejníků, ekologie a význam v přírodě. Sinice a jednotlivá oddělení řas, rozšíření, význam. Vyšší rostliny: mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy. Nahosemenné a krytosemenné rostliny, znaky a životní cyklus, oplození, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin. Stanovištně a formačně významné lesní, luční, ruderální a segetální druhy podle ekologických skupin. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
24 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou získání zápočtu je mimo jiné úspěšné složení zápočtového testu, který prověřuje praktickou znalost rostlin. Dále pak účast na semestrálních cvičeních a úspěšné složení průběžných semestrálních testů.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
DEYL, M. – HÍSEK, K. Naše květiny, Praha, Academia, 2001. 690 s. ISBN 802-00-0940-X.
HEYWOOD, V. H. Flowering plants of the world. 1. vyd. London: BT Batsford, 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
ŘEPKA, R. – KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. Mendelova univerzita v Brně, 2011. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 7. 1. 2019.

Typ výstupu: