Sylabus predmetu BZ2 - Botanika pro ZAKA II (ZF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BZ2
Název v jazyce výuky: Botanika pro ZAKA II
Název česky: Botanika pro ZAKA II
Název anglicky: Botany for Landscape Architects II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Šebesta, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání základního přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně pochopení významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání 350 druhů lesních, lučních, ruderálních a segetálních rostlin, zvláště indikačně významných druhů.
 
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém rostlin a hub. Baktérie a jejich ekologický význam. Řasovky a říše hub včetně lišejníků, ekologie a význam v přírodě. Sinice a jednotlivá oddělení řas, rozšíření, význam. Vyšší rostliny: mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy. Nahosemenné a krytosemenné rostliny, znaky a životní cyklus, oplození, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin. Stanovištně a formačně významné lesní, luční, ruderální a segetální druhy podle ekologických skupin. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktické umění určit typy buněk, pletiv a orgánů rostlin.
-Schopnost práce s mikroskopem
-Schopnost práce v laboratoři
-Technologie zakládání a péče o vegetační prvky
-Využití proměnlivosti rostlin v čase a prostoru
-Znalost stavby a funkce rostlin
-Znalost základních bylin i dřevin k indikaci stanovištních poměrů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou získání zápočtu je mimo jiné úspěšné složení zápočtového testu, který prověřuje praktickou znalost rostlin. Dále pak účast na semestrálních cvičeních a úspěšné složení průběžných semestrálních testů.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DDEYL, M. – HÍSEK, K. Naše květiny, Praha, Academia, 2001. 690 s. ISBN 802-00-0940-X.
DHEYWOOD, V. H. Flowering plants of the world. 1. vyd. London: BT Batsford, 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
DŘEPKA, R. – KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. Mendelova univerzita v Brně, 2011. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 20. 11. 2018.

Typ výstupu: