Sylabus předmětu PUZ - Půdoznalství (ZF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PUZ
Název v jazyce výuky: Půdoznalství
Název česky: Půdoznalství
Název anglicky: Soil Science
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Rosíková (cvičící)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Nauka o půdě je jedním ze základním předpokladů pochopení vztahů v biosféře a pochopení reálných možností člověka z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí. Pro posluchače oboru zahradní a krajinné architektury znalost pedogenetických procesů a vlastností jednotlivých půdních jednotek zaručuje možnost aktivního vnímání základních vlastností krajiny: charakteristického reliéfu, funkčně propojených ekosystémů a historicky vzniklých civilizačních prvků.
 
Obsah předmětu:
1.Půda, zemědělská půda, lesní půda, půdní fond ČR a jeho kategorizace. (dotace 2/0)
2.Přírodní podmínky zemědělských a lesních půd, monitoring aktuálního stavu/dynamiky vývoje půdních vlastností: přípravné práce, vlastní terénní práce, terénní šetření, odběr vzorků. (dotace 2/4)
3.Pedogeneze, půdotvorné faktory. (dotace 2/0)
4.Půda jako čtyřfázový systém: pevná půdní frakce, půdní roztok, půdní plyny, půdní biota. (dotace 2/0)
5.Základní znalost laboratorních analýz. (dotace 0/8)
6.Fyzikální vlastnosti půd: půdní zrnitost a půdní druh, jílové minerály a jejich sorpční schopnosti/povrchové náboje. Půdní pórovitost. Tvorba půdní struktury. Půdní aerace. (dotace 2/2)
7.Půdotvorné substráty půd ČR. (dotace 0/0)
8.Voda v půdě. Půdní hydrolimity, formy a obsah vody v půdě. (dotace 2/2)
9.Fyzikálně-chemické půdní vlastnosti, půdní reakce, půdní sorpce, redox-potenciál (oxidačně-redukční reakce v půdě). Půdní pufrovitost a její zonace v podmínkách parků, zahrad a osídlené krajiny České republiky (dotace 2/0)
10.Půdní koloidika. Náboje půdních částic. Výměna kationů a anionů. Adsorpce ionů. Interakce částic různých původů. (dotace 2/0)
11.Organická hmota půd, život půdy. Vlastnosti půdní organické hmoty a faktory ovlivňující její dekompozici. Humifikace. Humus a úrodnost půd. (dotace 2/0)
12.Fytoindikace půdních podmínek. Půdoochranná funkce dřevinných porostů. Krajina a půda. (dotace 2/0)
13.Koloběh živin, základní makro- a mikrobiogenní prvky. Jejich příjem dřevinami a jejich přístupné formy v půdách. Dusík, fosfor, síra. Draslík, vápník, hořčík. Kompostování. (dotace 2/0)
14.Výživa a hnojení půd. Pedologické aspekty školkařství. Úprava zásob živin v půdě. Velkoplošné zásahy. Stanovení potřeby hnojení. Hnojiva a hnojivé látky, vedlejší dopady aplikace pesticidů. (dotace 2/0)
15.Půdní úrodnost. Imisní zátěž a velkoplošné vápnění. Eroze. Acidifikace půd. (dotace 2/0)
16.Půdní profil a jeho vývoj. Diferenciační půdní procesy: obecné, dílčí a elementární. Význam brunifikace, podzolizace, ilimerizace, glejového/pseudoglejového procesu a humifikace. (dotace 2/0)
17.Diagnostické horizonty půd a jejich význam. Náznaky tvorby horizontů a jejich význam. (dotace 2/0)
18.Klasifikační systémy ČR a jejich vývoj. FAO/ISSS, Soil Taxonomy, významné světové systematiky a typologie. (dotace 2/2)
19.Současné pojetí systematiky půd ČR. Klasifikační systém půd ČR 2000. (dotace 1/0)
20.Hlavní půdní typy a subtypy půd ČR. Hlavní půdní jednotky (HPJ) a jejich význam. (dotace 2/0)
21.Stav a vývoj půdního fondu ČR. Bonitované půdně-ekologické jednotky ČR, jejich vedení a aktualizace. (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Odhodlání k úspěchu
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Týmová práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Hodnocení stanoviště z pohledu úspěšnosti výsadeb dřevin a keřů
-Praktická dovednost provádění prací v laboratoří
-Praktické seznámení s principy aktivní práce s půdou

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení8 h
     laboratorní práce6 h
     práce v terénu4 h
     odborná exkurze24 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování projektů4 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkoušce přechází zápočet sestávající z písemného testu, kdy je požadována 75 % úspěšnost. Předmět je zakončen zkouškou v hodnotě pěti kreditů. Požadované znalosti se stávají ze tří okruhů: a) obsah skripta Šimek M. (2005) Základy nauky o půdě, BF JčU, České Budějovice. 159 s, b) obsah přednášek daného 14ti týdenního semestru, c) společné body obsahu hlavních cvičení obou variant.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBIČÍK, I. a kol.Půda v České republicePrahaPro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult2009978-80-903482-4-0
ZNĚMEČEK, J. a kol.Taxonomický klasifikační systém půd České republikyPrahaČeská zemědělská univerzita2011978-80-213-2155-7
ZŠIMEK, M.Základy nauky o půdě.České BudějoviceJihočeská univerzita, Biologická fakulta200580-7040-747-6
DBRADY, N C. -- WEIL, R R.The nature and properties of soilsUpper Saddle River, N.J.Pearson Prentice Hall978-0-13-227938-3
DHandbook of soils for landscape architectsNew YorkOxford University Press20000-19-512102-3
DKUTÍLEK, M.Půda planety ZeměPrahaDokořán2012978-80-7363-212-0
DLIPSKÝ, Z.Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologieKostelec nad Černými LesyČeská zemědělská univerzita Praha v nakl. Lesnická práce200080-213-0643-2
DŠARAPATKA, B.Pedologie a ochrana půdyOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2014978-80-244-3736-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 20. 11. 2018.

Typ výstupu: