Sylabus předmětu PUZ - Půdoznalství (ZF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PUZ
Název předmětu česky:
Půdoznalství
Název předmětu anglicky:
Soil Science
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Rosíková (cvičící)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
15.00-16.50
B11
B-ZKA-ZKA
 
1
1
V. Vranová, J. RosíkováCvičeníLichý týden7
 
Pondělí
15.00-16.50
B11
B-ZKA-ZKA
1
V. Vranová, J. Rosíková
Cvičení
Lichý týden
10
společné pro ZKA
Pondělí
17.00-18.50
B11B-ZKA-ZKA
1
V. Vranová, J. Rosíková
Cvičení
Lichý týden
17
 
Úterý11.00-12.50Q02
B-ZKA-ZKR
B-ZKA-ZKA
1
1
PřednáškaKaždý týden
170
 
Úterý
13.00-14.50B11
B-ZKA-ZKR
1
Cvičení
Lichý týden
17
 
Čtvrtek
13.00-14.50B11
B-ZKA-ZKA
1
Cvičení
Sudý týden
17
 
Čtvrtek
15.00-16.50
B11B-ZKA-ZKA
1
Cvičení
Sudý týden17 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Nauka o půdě je jedním ze základním předpokladů pochopení vztahů v biosféře a pochopení reálných možností člověka z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí. Pro posluchače oboru zahradní a krajinné architektury znalost pedogenetických procesů a vlastností jednotlivých půdních jednotek zaručuje možnost aktivního vnímání základních vlastností krajiny: charakteristického reliéfu, funkčně propojených ekosystémů a historicky vzniklých civilizačních prvků.
 
Obsah předmětu:
1.
Půda, zemědělská půda, lesní půda, půdní fond ČR a jeho kategorizace. (dotace 2/0)
2.
Přírodní podmínky zemědělských a lesních půd, monitoring aktuálního stavu/dynamiky vývoje půdních vlastností: přípravné práce, vlastní terénní práce, terénní šetření, odběr vzorků. (dotace 2/4)
3.
Pedogeneze, půdotvorné faktory. (dotace 2/0)
4.
Půda jako čtyřfázový systém: pevná půdní frakce, půdní roztok, půdní plyny, půdní biota. (dotace 2/0)
5.Základní znalost laboratorních analýz. (dotace 0/8)
6.
Fyzikální vlastnosti půd: půdní zrnitost a půdní druh, jílové minerály a jejich sorpční schopnosti/povrchové náboje. Půdní pórovitost. Tvorba půdní struktury. Půdní aerace. (dotace 2/2)
7.
Půdotvorné substráty půd ČR. (dotace 0/0)
8.
Voda v půdě. Půdní hydrolimity, formy a obsah vody v půdě. (dotace 2/2)
9.Fyzikálně-chemické půdní vlastnosti, půdní reakce, půdní sorpce, redox-potenciál (oxidačně-redukční reakce v půdě). Půdní pufrovitost a její zonace v podmínkách parků, zahrad a osídlené krajiny České republiky (dotace 2/0)
10.
Půdní koloidika. Náboje půdních částic. Výměna kationů a anionů. Adsorpce ionů. Interakce částic různých původů. (dotace 2/0)
11.
Organická hmota půd, život půdy. Vlastnosti půdní organické hmoty a faktory ovlivňující její dekompozici. Humifikace. Humus a úrodnost půd. (dotace 2/0)
12.
Fytoindikace půdních podmínek. Půdoochranná funkce dřevinných porostů. Krajina a půda. (dotace 2/0)
13.
Koloběh živin, základní makro- a mikrobiogenní prvky. Jejich příjem dřevinami a jejich přístupné formy v půdách. Dusík, fosfor, síra. Draslík, vápník, hořčík. Kompostování. (dotace 2/0)
14.Výživa a hnojení půd. Pedologické aspekty školkařství. Úprava zásob živin v půdě. Velkoplošné zásahy. Stanovení potřeby hnojení. Hnojiva a hnojivé látky, vedlejší dopady aplikace pesticidů. (dotace 2/0)
15.
Půdní úrodnost. Imisní zátěž a velkoplošné vápnění. Eroze. Acidifikace půd. (dotace 2/0)
16.
Půdní profil a jeho vývoj. Diferenciační půdní procesy: obecné, dílčí a elementární. Význam brunifikace, podzolizace, ilimerizace, glejového/pseudoglejového procesu a humifikace. (dotace 2/0)
17.
Diagnostické horizonty půd a jejich význam. Náznaky tvorby horizontů a jejich význam. (dotace 2/0)
18.
Klasifikační systémy ČR a jejich vývoj. FAO/ISSS, Soil Taxonomy, významné světové systematiky a typologie. (dotace 2/2)
19.
Současné pojetí systematiky půd ČR. Klasifikační systém půd ČR 2000. (dotace 1/0)
20.
Hlavní půdní typy a subtypy půd ČR. Hlavní půdní jednotky (HPJ) a jejich význam. (dotace 2/0)
21.Stav a vývoj půdního fondu ČR. Bonitované půdně-ekologické jednotky ČR, jejich vedení a aktualizace. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
8 h
laboratorní práce
6 h
práce v terénu
4 h
odborná exkurze
24 h
konzultace2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování projektů
4 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkoušce přechází zápočet sestávající z písemného testu, kdy je požadována 75 % úspěšnost. Předmět je zakončen zkouškou v hodnotě pěti kreditů. Požadované znalosti se stávají ze tří okruhů: a) obsah skripta Šimek M. (2005) Základy nauky o půdě, BF JčU, České Budějovice. 159 s, b) obsah přednášek daného 14ti týdenního semestru, c) společné body obsahu hlavních cvičení obou variant.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BIČÍK, I. a kol. Půda v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2009. 255 s. ISBN 978-80-903482-4-0.
NĚMEČEK, J. a kol. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 2. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. 94 s. ISBN 978-80-213-2155-7.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2005. 158 s. ISBN 80-7040-747-6.

Doporučená:
BRADY, N C. -- WEIL, R R. The nature and properties of soils. 14. vyd. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 975 s. ISBN 978-0-13-227938-3.
Handbook of soils for landscape architects. New York: Oxford University Press, 2000. 272 s. ISBN 0-19-512102-3.
KUTÍLEK, M. Půda planety Země. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2012. 199 s. Bod. ISBN 978-80-7363-212-0.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými Lesy: Česká zemědělská univerzita Praha v nakl. Lesnická práce, 2000. 71 s. ISBN 80-213-0643-2.
ŠARAPATKA, B. Pedologie a ochrana půdy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 232 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3736-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 7. 1. 2019.

Typ výstupu: