Course syllabus TVOZI - Terénní vozidla (AF - LS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu:
TVOZI
Název předmětu česky:
Terénní vozidla
Název předmětu anglicky:
Off-road vehicles
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o vozidlech určených pro práci a pohyb v terénu. Předmět umožní získat hlubší znalosti základních teorií, funkcí, stavby a provozních vlastností terénních vozidel.Probíraná látka obdahuje teoretické principy uplatňované v pratickém využívání i vývoji nových terénních vozidel. Absolvent získá znalosti o terénních vozidlech, které mu umožní zodpovědnější rozhodování o jejich výběru, nasazení a využití v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozdělení terénních vozidel a jejich provozní a ekologické vlastnosti. (dotace 2/2)
2.
Konstrukční řešení podvozků terénních vozidel (dotace 2/2)
3.Terramechanika - hnací síla a prokluz, limitní zatížení půdy. (dotace 2/2)
4.Výkonová bilance terénního vozidla, ztráty a tahová účinnost. (dotace 2/2)
5.
Valivá a prokluzová účinnost (dotace 2/2)
6.
Těžiště vozidla, rozložení hmotností (dotace 2/2)
7.Silová bilance vozidla v terénu. (dotace 2/2)
8.Stabilita vozidla na svahu. (dotace 2/2)
 
a.
Svahová dostupnost vozidla.
b.
Statická a dynamická stabilita podélná, příčná a v obecné poloze.

9.Tahové a brzdné vlastnosti terénních vozidel. (dotace 2/2)
10.Tahové charakteristiky, metody měření a vyhodnocení naměřených hodnot. (dotace 2/2)
 
a.Výpočtová a experimentální tahová charakteristika.

11.
Standardní a urychlené tahové zkoušky na válcovém dynamometru. (dotace 2/2)
12.
Pásové podvozky terénních vozidel. (dotace 2/2)
13.
Sestavování souprav a metody hodnocení výstupních parametrů. (dotace 2/2)
14.
Síly v tříbodovém závěsu traktoru (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
laboratorní práce8 h
konzultace
1 h
příprava na zkoušku
45 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
20 h
příprava prezentace6 h
zpracování protokolů
30 h
Celkem
176 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru.Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min. Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných.
Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2nd vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.
SEMETKO, J. et al. Mobilné energetické prostriedky 3: (Traktory a automobily 3). 2nd vyd. Bratislava: Priroda, 1986. 453 s. Poľnohospodárska mechanizácia a výstavba - Veda na pomoc poľnohospodárskej veľkovýrobe.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel. 2nd vyd. Brno: František Vlk, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
GREČENKO, A. Vlastnosti terénních vozidel. 1st vyd. V Praze: Vysoká škola zemědělská, 1994. 118 s. ISBN 80-213-0190-2.

Doporučená:
RENIUS, K. Traktoren Technik und ihre Anwendung. München. München: BLV Verlagsgesellschaft, 1987.
SVOBODA, J. Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní. Praha: ČVUT, 2004.
VLK, F. Úlohy z dynamiky motorových vozidel: Jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řízení, ovladatelnost, stabilita. 1st vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2001. 221 s. ISBN 80-238-6574-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Type of output: