Sylabus předmětu PRMT - Provoz mobilní techniky (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRMT
Název předmětu česky: Provoz mobilní techniky
Název předmětu anglicky:
Operation of Mobile Machinery
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Garantující ústav:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jiří Leden (cvičící)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Elektrotechnika nebo Vyšší matematika
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Absolvevti předmětu se naučí sestavovat soupravy a strojní linky pro průřezové technolodie produkce rostlin a komunálních služeb, v těsné vazbě na technologickou dopravu. Absolventi předmětu by měli být schopní navrhovat optimální sestavu strojů s ohledem na energetickou a ekonomickou náročnoet nejen pro podniky v prvovýrobě, ale i pro podniky služeb. Absolvent předmětu by měl být schopný posodit optimální výbavu parku strojů nejen podle kritéria optimální spotřeby energie, mechanické a lidské práce, výkonnosti, ale naučí se i posoudit ekonomické účinky techniky ve výrobě.
 
Obsah předmětu:
1.
Projektování mobilních souprav (dotace 6/6)
 
a.
Sestavování souprav a stanovení výkonností souprav.
b.
Technicko-ekonomické hodnocení souprav

2.
Základy projektování technologických procesů (dotace 10/18)
 
a.
Technicko-ekonomické hodnocení systémů
b.
Stanovení přímých nákladů
c.
Projektování dopravních systémů v mobilních strojních linkách
d.Projektování technologických procesů
e.Systémy řízení technologických procesů

3.
Podnikání s technikou (dotace 12/4)
 
a.
Organizace podniků služeb
b.
Technicko-ekonomické úvahy při podnikání s technikou
c.
Stanovení zdůvodněné potřeby strojního vybavení
d.Obnova strojového parku
e.
Počítačové systémy podpory podnikání s technikou

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
12 h
seminář
4 h
odborná exkurze
10 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
příprava prezentace
4 h
zpracování protokolů
10 h
zpracování projektů
25 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdáni semestrálního projektu.

Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu známka zapsána do indexu / UISu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KAVKA, M. a kol. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR: technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele. 1. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2008. 298 s. ISBN 978-80-7271-198-7.
KAVKA, M. a kol. Normativy zemědělských výrobních technologií: pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace (práce, materiál, energie, náklady, produkce, tržby, příspěvek na úhradu fixních nákladů). Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. 376 s. ISBN 80-7271-164-4.
PASTOREK, Z. a kol. Zemědělská technika dnes a zítra: rádce při výběru a efektivním využívání zemědělských strojů a technologií. 1. vyd. Praha: Martin Sedláček, 2002. 144 s. ISBN 80-902413-4-4.
VALOUCH, P. Leasing v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2557-4.
KOLLÁROVÁ, M. -- JELÍNEK, A. -- PLÍVA, P. a kol. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů. 1. vyd. Praha: VÚZT, 2007. 54 s. I. ISBN 978-80-86884-20-2.
SYROVÝ, O. a kol. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: