Sylabus předmětu DOIN - Dopravní inženýrství (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DOIN
Název předmětu česky:
Dopravní inženýrství
Název předmětu anglicky:
Transport Engineering
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty základní techniky prognózování dopravy, její organizace a regulace. Vysvětlit základní charakteristiky dopravních proudů a v návaznosti na to naučit studeny základní pravidla pro návrh nejdůležitějších prvků komunikace. V nejnutnějším rozsahu bude odpřednášena také problematika územního plánování ve vazbě na potřebnou dopravně inženýrskou dokumentaci, jíž znalost je nezbytná pro rozhodování na úrovni samosprávných orgánů obce.
 
Obsah předmětu:
1.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (dotace 6/4)
 
a.Komunikace a jejich členění

2.Řešení dopravy v širším území.Doprava a území (dotace 12/12)
 
a.
Základní principy řešení dopravního problému
b.
Řešení průjezdné dopravy a cílové dopravy
c.
Řešení konfliktů pěší a motorové dopravy
d.
Dopravní průzkumy
e.
Dopravní proudy Pohyb vozidla v dopravním proudu

3.
Křižovatky (dotace 6/12)
 
a.Neřízené křižovatky
b.
Řízené křižovatky
c.Organizace a regulace dopravy

4.
Vliv dopravy na tvorbu a ochranu životního prostředí (dotace 2/0)
5.Psychologie v dopravě (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
20 h
práce v terénu
4 h
odborná praxe4 h
příprava na zkoušku
54 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdané protokoly z jednotlivých cvičení.

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která trvá 30 minut. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu známka zapsána do indexu / UISu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ANONIM, A. ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic. Praha: Český normalizační institut, 2000. 104 s.
ČSN 73 6102 Projektování křížovatek na pozemních komunikacích = Design of intersections on highways. Praha: Český normalizační institut, 2007. 180 s.
ČSN 73 6109 - Projektování polních cest.2004.
ŠIROKÝ, J. Technologie dopravy. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2009. 195 s. ISBN 978-80-86530-53-6.
PŘIBYL, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II. Praha: ČVUT, 2007.

Doporučená:
Inteligentní dopravní systémy. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2001. 543 s. ISBN 80-7300-029-6.
TUZAR, A. Teorie dopravy. Pardubice: Universita Pardubice, 1996.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: