Sylabus predmetu LBOTS - Lesnická botanika speciální (LDF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LBOTS
Název předmětu česky:
Lesnická botanika speciální
Název předmětu anglicky: Special Forest Botany
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Vašut, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání cca 350 druhů stanovištně významných cévnatých rostlin a mechorostů včetně 60, které jsou pro posluchače zcela závazné. Znalost ekologických nároků nejdůležitějších lesních rostlin.
 
Obsah předmětu:
1.
Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. Bakterie a jejich význam v ekosystémech. (dotace 0/0)
 
a.
Bakterie, sinice a skupina oddělení řas, rozšíření a význam. Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy
b.
Řasovky a říše hub, včetně lišejníků, jejich rozšíření, ekologie a význam
c.
Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy
d.
Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin
e.Stanovištně významné kapraďorosty a semenné rostliny

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
odborná exkurze
32 h
4 h
konzultace
0 h
20 h
příprava na zkoušku30 h50 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
20 h
příprava na průběžný test10 h14 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
0 h
2 h
zpracování seminární práce
10 h
30 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtového testu, při kterém musí posluchač prokázat praktickou znalost cca 320 druhů cévnatých rostlin. Dále musí prokázat přiměřené znalosti v průběžných testech na semestrálních cvičeních. Požadovaná účast na semestrálních cvičeních je 100 %, účast na hlavních cvičeních je povinná. K zápočtu musí každý posluchač odevzdat seminární práci (floristický soupis z vybraného území) a 10 herbářových položek cévnatých rostlin z vybraného území.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HEYWOOD, V. Flowering Plants of the World. London: B T Batsford Ltd, , 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.
DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. 3. vyd. Praha: Academia, 2008. 690 s.
HROUDA, L. -- CHRTEK, J. -- KUBÁT, K. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. 928 s. ISBN 80-200-0836-5.
Kol. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: