Course syllabus BSAA - Bakalářský seminář v AJ (PEF - ZS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu:
BSAA
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář v AJ
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Petra Čačková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Králíková (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
Mikhail Serebriannikov (zkoušející)
Ing. Jolana Stejskalová (zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostOborRočníkVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50Q25
B-EMAJ-MEAJ
3
Přednáška
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.
Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška14 h
0 h
cvičení
7 h
0 h
konzultace
2 h
16 h
zpracování projektů
33 h
40 h
Celkem
56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání a zpracovaní stanovené části bakalářské práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1st vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1st vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2nd vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 1. 2019.

Type of output: