Sylabus predmetu DET - Vývoj ekonomického myšlení (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DET
Název předmětu česky:
Vývoj ekonomického myšlení
Název předmětu anglicky:
History of Economic Theories
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50
Q44
M. Machay
Cvičení
Sudý týden
30
Úterý
9.00-10.50
Q44
CvičeníLichý týden
30
Středa
11.00-12.50
Q02
Přednáška
Každý týden
200
Středa
15.00-16.50
Q44
K. FuchsCvičení
Sudý týden
30
Středa
15.00-16.50
Q44
K. FuchsCvičení
Lichý týden
30
Čtvrtek
15.00-16.50
Q48CvičeníSudý týden
30
Čtvrtek
15.00-16.50Q48M. Machay
Cvičení
Lichý týden30
Pátek
9.00-12.50
Q22
K. FuchsPřednáškaNepravidelně60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání dějin ekonomických teorií od vzniku klasické politické ekonomie jako samostatné vědní discipliny až po současnost. Jeho cílem je komplexnější chápání teoretických koncepcí obecné ekonomie vykládaných v kursech makroekonomie a mikroekonomie a jejich doplnění o rozhodující alternativní přístupy k ekonomii "hlavního proudu".
 
Obsah předmětu:
1.
Klasická polická ekonomie (dotace 2/2)
2.Německá historická škola (dotace 2/0)
3.
Marxistická politická ekonomie (dotace 2/0)
4.
Marginalistická revoluce a vývoj neoklasické ekonomie (dotace 2/2)
5.Rakouská a neorakouská ekonomie (dotace 4/2)
6.
Dílo J.M.Keynese a neokeynesovská makroekonomie (dotace 2/2)
7.
Postkeynesovská ekonomie (dotace 2/2)
8.
Neoricardovská ekonomie (dotace 2/0)
9.
Neoklasická renesance a vývoj neoklasických směrů po II. světové válce (dotace 4/4)
10.
Americký institucionalismus (dotace 2/0)
11.
Nová institucionální ekonomie (dotace 2/0)
12.Francouzský strukturalismus (francouzská sociologická škola) (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
26 h
96 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
0 h
zpracování seminární práce
30 h
0 h
Celkem112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti vypracovávají dvě dílčí písemné práce, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 25 bodů v součtu z 50 dostupných bodů a mít akceptovanou seminární práci v rozsahu3-5 stran. V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 25 bodů z 50 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 25 bodů z 50 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SOJKA, M. -- KOUBA, L. Vybrané kapitoly z dějin ekonomických teorií. Brno: MZLU, 2006. ISBN 80-7157-935-1.
HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 539 s. ISBN 80-7179-380-9.

Doporučená:
SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 541 s. ISBN 978-80-87109-21-2.
SOJKA, M. John Maynard Keynes a současná ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 156 s. ISBN 80-7169-827-X.
KODEROVÁ, J. -- SOJKA, M. -- HAVEL, J. Teorie peněz. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 251 s. ISBN 978-80-7357-359-1.
An outline of the history of economic thought. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2004. 559 s. ISBN 0-19-927914-4.
The wealth of ideas: a history of economic thought. 1. vyd. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. 582 s. ISBN 978-0-521-69187-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 2. 2019.

Typ výstupu: