Sylabus předmětu MA2 - Makroekonomie II (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MA2
Název předmětu česky: Makroekonomie II
Název předmětu anglicky:
Intermediate Macroeconomics
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška a ne Uznaný předmět pro obor REO
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Q02PřednáškaKaždý týden
200
Pondělí
13.00-14.50
Q45
M. LitzmanCvičeníKaždý týden30
Pondělí15.00-16.50Q32M. LitzmanCvičení
Každý týden
30
Úterý
13.00-14.50
Q48V. KajurováCvičeníKaždý týden30
Středa
9.00-10.50
Q48
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek13.00-14.50Q44V. Kajurová, A. FrancCvičení
Každý týden
30
Pátek
9.00-12.50
Q22A. Franc, M. Litzman
Přednáška
Nepravidelně
60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti makroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Kurz je zaměřen na analýzu problémů reálné ekonomiky s využitím modelů makroekonomické rovnováhy v krátkém a dlouhém období v rámci teoretických přístupů ekonomie hlavního proudu. Determinanty makroekonomické rovnováhy jsou vysvětleny s využitím modelů uzavřené i otevřené ekonomiky, včetně analýzy a interpretace dopadů vybraných opatření makroekonomické politiky. Kurz klade důraz na propojení a možnost aplikace teoretických modelových přístupů na problémy soudobého vývoje reálné ekonomiky.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod od makroekonomie II (dotace 2/2)
 
a.Základní pojmy a návaznosti
b.
Historie ekonomického myšlení, ekonomie hlavního proudu

2.
Modely tržní rovnováhy v dlouhém období (dotace 8/8)
 
a.Model rovnováhy na trhu zboží a služeb: Funkce spotřeby a úspor
b.
Model rovnováhy na trhu zboží a služeb: Funkce investic a čistého vývozu
c.
Trh peněz, inflace
d.
Vnější rovnováha, platební bilance, měnový kurz

3.
Dlouhodobý ekonomický růst (dotace 4/4)
 
a.Solowův model ekonomického růstu
b.
Model endogenního růstu
c.Soudobé přístupy

4.
Modely ekonomiky v krátkém období (dotace 10/10)
 
a.
Uzavřená ekonomika v krátkém období v modelu IS-LM
b.
Monetární a fiskální politika v modelu IS-LM
c.Otevřená ekonomika, IS-LM-BP model, Mundell-Flemingův model
d.Modely agregátní nabídky
e.
Phillipsova křivka, inflace,nezaměstnanost
f.
Hospodářské cykly

5.
Makroekoomická politika (dotace 4/4)
 
a.
Monetární politika
b.
Fiskální politika

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
50 h
124 h
příprava na průběžný test34 h
0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti DFS absolvují dva zápočtové testy, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 25 bodů v součtu z 50 dostupných bodů. V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 25 bodů z 50 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou (testovou)a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 25 bodů z 50 bodů. Podmínky ukončení předmětu písemnou a ústní zkouškou jsou stejné pro studenty DFS i KFS.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 424 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-861-3.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
MANKIW, N G. Macroeconomics. 7. vyd. New York, NY: Worth, 2009. 598 s. ISBN 978-1-4292-3812-0.

Doporučená:
DORNBUSCH, R. -- FISCHER, S. -- STARTZ, R. Macroeconomics. 9. vyd. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 613 s. ISBN 0-07-282340-2.
BARRO, R J. Macroeconomics : a modern approach. Mason, OH: Thomson South-Western, 2008. 492 s. ISBN 978-0-324-54567-8.
BURDA, M C. -- WYPLOSZ, C. Macroeconomics: a European text. 6. vyd. 2013. 573 s. ISBN 978-0-19-960864-5.
ŠEVELA, M. Makroekonomie II: středně pokročilý kurz. 2. vyd. V Brně: Mendelova univerzita, 2012. 202 s. ISBN 978-80-7375-609-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 2. 2019.

Typ výstupu: