Sylabus predmetu DIS - Diplomní seminář (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DIS
Název předmětu česky:
Diplomní seminář
Název předmětu anglicky:
Masters Thesis Seminar
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/0, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (přednášející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (zkoušející)
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lucie Veselá, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Zrůst, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška a ne Systémové inženýrství a ne nyní Systémové inženýrství
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Úterý
11.00-12.50
Q23R. Farana, J. Duda, K. Fuchs, Z. Kučerová, M. Machay, M. Rašticová, L. Střelec, P. Svoboda, P. Syrovátka
Přednáška
Každý týden96
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s hlavními zásadami tvorby závěrečné -- diplomové práce a poskytnout praktická doporučení týkající se volby tématu, metodického postupu řešení, práce s literaturou, dodržení formálních náležitostí. Studenti získají poznatky o vazbě tématu a obsahu diplomové práce na studovaný obor, znalosti o identifikaci zkoumaných vztahů a formulaci pracovních hypotéz, cílů práce a v souvislosti s tím identifikací vhodné metodiky včetně identifikace zkoumaného vzorku. Studenti budou dále seznámeni s doporučeným postupem při identifikaci tématu diplomové práce s ohledem na požadavek prokázání současného stavu poznání dané problematiky (knihovní a on-line zdroje publikací, databáze) a v souvislosti s tím nutnosti prokázat jakým způsobem ve své práci posunuli znalosti o dané problematice. Součástí semináře bude také blok věnovaný problematice citací a využití statistických a ekonometrických metod při zpracování empirických dat a ověřování pracovních hypotéz. Konečným cílem semináře je zvýšení obsahové i formální úrovně diplomových prací zpracovávaných na PEF MZLU v Brně.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam závěrečné práce v rámci studia na VŠ, výběr tématu práce (dotace 4/0)
 
a.
Kvalitativní rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací - diplomová práce jako forma vědeckého sdělení;
b.
Doporučená struktura práce;
c.
Zásady tvorby diplomové práce;
d.
Doporučený harmonogram řešení;

2.
Metodické principy vědecké práce a tvorby vědeckého sdělení vědeckého sdělení. (dotace 2/0)
 
a.Identifikace zkoumaných vztahů;
b.
Formulace hlavních a dílčích cílů práce v logické návaznosti;
c.
Příklady vhodně a nevhodně formulovaných hypotéz a pomocných výzkumných otázek;

3.
Zásady práce s literaturou při tvorbě vědeckého sdělení . (dotace 4/0)
 
a.
Principy práce s literaturou a tvorby rešerší;
b.
Systémy odkazování a citování použitých zdrojů, citace literárních a jiných pramenů dle norem ČSN;

4.
Formální požadavky na závěrečnou podobu diplomové práce (dotace 4/0)
 
a.
Hlavní typografické zásady;
b.Příprava podkladů pro prezentaci práce před zkušební komisí;

5.Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
0 h
konzultace2 h12 h
zpracování projektů
40 h
44 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Student vypracuje v vloží do UIS záměr diplomní práce. Zápočet uděluje vedoucí diplomní práce po jejím oficiálním zadání a zpracovaní stanovené části diplomní práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. Doporučení pro úpravu diplomových a jiných prací.  [online]. 2006. URL: http://dahlia.mendelu.cz/~rybicka/zpract/jaknadip.pdf.
HUBÍK, S. Hypotéza: metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 80 s. ISBN 80-7040-842-1.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 2006. 376 s. ISBN 80-246-0139-7.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
KRČÁL, M. -- FARKAŠOVÁ, B. Projekt Bibliografické citace.  [online]. 2008. URL: http://www.citace.com/index.php.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 1. 2019.

Typ výstupu: