Sylabus předmětu EFLD - Ekofyziologie lesních dřevin (LDF - 2018/2019 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EFLD
Název předmětu česky:
Ekofyziologie lesních dřevin
Název předmětu anglicky:
Ecophysiology of Forest-tree Species
Semestr: 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (garant)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je získat přehled o současných metodách používaných při komplexním studiu lesních dřevin, jakož i při dílčích ekologických studiích zaměřených na řešení významných dílčích otázek na konkrétních lokalitách. Jde především o měření toků látek a vody, energie a informací mezi jednotlivými složkami ekosystémů, zejména s ohledem na dominantní lesní dřeviny. Jde o toky spojené s hlavními životními procesy lesních dřevin, které podmiňují jejich růst, rezistenci vůči patogenům a schopnost úspěšně přežívat a rozmnožovat se za nepříznivých proměnlivých podmínek prostředí. Student má získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti nezbytné při aplikaci moderní, zejména přístrojové techniky v terénních podmínkách, vyhodnocování a interpretaci výsledků měření.
 
Obsah předmětu:
1.
Vědecká formulace praktických lesnických otázek, zhodnocení současných možností jejich
řešení, navržení postupů řešení, výběr a založení pokusných ploch, výběr měřitelných veličin, přístrojové vybavení, počítačové zpracování dat, způsoby interpretace výsledků.
(dotace 0/0)
2.
Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky:
distribuce skeletu, listoví a kořenů, (kvantitativní parametry: hmotnost, plocha, počet, aj., využití allometrických vztahů).
(dotace 0/0)
3.Měření toku energie v ekosystémech: Sluneční energie, vlastnosti absorpčních povrchů
rostlin, fotosyntéza, respirace, akumulace, dekompozice.
(dotace 0/0)
4.
Vodní provoz stromů: Tok vody v kontinuu půda-strom-atmosféra (SPAC), zjišťování
dynamiky absorpce, dálkového vedení, desorpce, vodní bilance u různých typů dřevin, věkových tříd a režimech faktorů prostředí
(dotace 0/0)
5.Minerální výživa: měření koncentrace a pohybu elementů mezi půdou a různými orgány
rostlin, přístrojová technika, interpretace výsledků
(dotace 0/0)
6.
Zjišťování toku informací v ekosystému: Interakce strom-strom, strom-mikroorganizmy,
strom-hmyz, technika k zachycováni těchto informací a jejich interpretace.
(dotace 0/0)
7.Praktické aplikace výsledků měření v lesnictví, hydrologii a dalších oborech (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
30 h30 h
příprava na zkoušku
20 h20 h
Celkem50 h
50 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Čermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3. Čermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3. Čermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3.
Čermák J. and Nadezhdina N. 2011. Field studies of whole-tree leaf and roots distribution and water relations in several European forests. Chapter 4 in Forest Management and the Water Cycle. Ecological studies, 2011, Vol.212, Part 1, e-ISBN 978-90-481-9834_4.
Kimmis J.P.: Forest Ecology. Prentice Hall, New Jersey 2004
Nadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., and Stokes A. 2012. Root structure: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.
Schulze D.-E., Beck E., Muller-Hohenstein K.: Plant Ecology. Springer, 2002

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 23. 5. 2018.

Typ výstupu: