Sylabus předmětu MI2 - Mikroekonomie II (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MI2
Název předmětu česky: Mikroekonomie II
Název předmětu anglicky:
Microeconomics II
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkSkupinaVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Q02
Přednáška
Každý týden
200
Pondělí13.00-14.50
Q41
M. Litzman
Cvičení
Každý týden
32
Úterý
13.00-14.50Q22Cvičení
Každý týden
32
Středa
9.00-10.50
Q32
M. LitzmanCvičení
Každý týden
32
Středa13.00-14.50Q48
Cvičení
Každý týden
32
Čtvrtek
13.00-14.50
Q22
Cvičení
Každý týden
32
Čtvrtek15.00-16.50
Q22
Cvičení
Každý týden
32
Pátek
9.00-12.50
Q22
N-EM-ME
 
 
 
1
1
2
3
61
 
 
 
PřednáškaNepravidelně
90
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům systematické prohloubení znalostí z mikroekonomické teorie odpovídající středně pokročilým kurzům. Předmět je zaměřen především na rozšíření teorie chování spotřebitelů a firem v různých tržních podmínkách. V rámci předmětu je pozornost rovněž soustředěna na efektivnost trhů, respektive na vybrané případy tržních selhání. Při výkladu mikroekonomické teorie je kladen důraz na její aplikační možnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozhodování spotřebitele (dotace 8/10)
 
a.
užitek, optimální výběr, poptávkový systém, tržní poptávka
b.čistá a hrubá poptávka, vybavení spotřebitele, mezičasový výběr
c.
volný čas, riziko a optimální spotřeba

2.
Rozhodování firmy (dotace 10/12)
 
a.
produkční funkce, příjmy, náklady a zisk firmy
b.optimální úroveň výroby -- produkční rovnováha firmy
c.
optimalizace výroby v krátkém a dlouhém období
d.
nabídka firmy a tržní struktura

3.
Směna a rovnováha na trhu výrobků a služeb (dotace 4/2)
 
a.
hranice výrobních možností, výhody směny, Paretova efektivnost
b.
cena, utváření tržní rovnováhy a její změny, zásahy státu

4.Trhy s výrobními faktory (dotace 4/4)
 
a.
rovnováha na trhu práce
b.
nedokonalá konkurence na trhu práce
c.
úroková míra a rovnováha na trzích s kapitálem

5.Interakce trhů, vlastnická práva a veřejná volba (dotace 2/0)
 
a.
všeobecná rovnováha
b.
externality, veřejné statky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h16 h
příprava na zkoušku
70 h
152 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h0 h
příprava na průběžný test
30 h
0 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci závěrečné zkoušky student písemně spočítá příklad a zodpoví deset testových otázek a jednu otevřenou otázku komplexnějšího charakteru. Z písemné zkoušky může student obdržet maximálně 100 bodů: příklad 30 bodů, testová část 30 bodů a otevřená otázka 40 bodů. Student uspěl u písemné části, když dosáhl v součtu více než 50 bodů. Jestliže student při písemce uspěl, ale nepřesáhl hranici 70 bodů, pokračuje zkouška ústní částí. Nad 70 bodů je ústní zkouška nepovinná.

Student smí vykonat závěrečnou zkoušku, pokud má zápočet. K získání zápočtu musí student získat v součtu alespoň 25 bodů ze dvou písemek, které jsou psány v průběhu semestru na cvičeních. Maximálně lze za obě písemky získat 50 bodů. Minimum je u každé písemky 10 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 592 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-862-0.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.

Doporučená:
ŠEVELA, M. -- MELICHAROVÁ, A. Mikroekonomie II: (středně pokročilý kurz). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 168 s. ISBN 978-80-7375-565-2.
SOUKUPOVÁ, J. -- HOŘEJŠÍ, B. -- MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie (5. aktualizované vydání). Praha: Management Press, 2010. 576 s. ISBN 978-80-7261-218-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 21. 5. 2018.

Typ výstupu: