Sylabus předmětu MAR - Marketing I (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MAR
Název předmětu česky: Marketing I
Název předmětu anglicky: Marketing I
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Lenka Pekárová (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Martina Procházková, Ph.D. (přednášející, tutor, zkoušející)
Mikhail Serebriannikov (tutor)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Podniková ekonomika I a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí11.00-11.50
Q44
O. MelicharCvičení
Každý týden
24
Pondělí
12.00-12.50
Q44
Cvičení
Každý týden
24
Úterý11.00-11.50Q38L. Pekárová, Š. StojarováCvičeníKaždý týden25
Úterý
12.00-12.50
Q38CvičeníKaždý týden24
Středa7.00-8.50Q02
Přednáška
Každý týden
300
Středa
9.00-9.50
Q13
Cvičení
Každý týden
24
Středa10.00-10.50Q13CvičeníKaždý týden
24
Středa11.00-11.50Q13CvičeníKaždý týden
24
Středa
12.00-12.50
Q13
L. PekárováCvičení
Každý týden
24
Čtvrtek7.00-7.50Q38Š. Stojarová
Cvičení
Každý týden
24
Čtvrtek
8.00-8.50
Q38
Š. StojarováCvičení
Každý týden
24
Pátek
8.00-8.50Q43O. Melichar
Cvičení
Každý týden24
Pátek
9.00-9.50Q43
Cvičení
Každý týden
24
Pátek10.00-10.50
Q43
Cvičení
Každý týden
24
Sobota
8.00-11.50
Q32
Š. Stojarová
Přednáška
Nepravidelně
60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty marketingovému myšlení, jeho logické struktuře a návaznostem. Předmět si klade za cíl učit studenty postupům, se kterými se setkávají ve své následné praxi. Důležitou součástí předmětu je metodologická podstata marketingu jako vědy. Předmět vytváří odborný základ pro další studium navazujících a rozšiřujících předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.
Poznávání trhu (dotace 8/4)
 
a.
Úvod do marketingu, vymezení základních marketingových pojmů
b.
Člověk jako spotřebitel, chování spotřebitele
c.
Tržní prostředí a tržní konkurence, základy průzkumu trhu, marketingový informační systém
d.Marketingové plánování, role marketingu v organizaci

2.
Segmentace trhu (dotace 2/2)
 
a.
Proces segmentace, segmentační kritéria
b.
Positioning
c.
Tržní zacílení

3.
Marketingový mix (dotace 14/6)
 
a.Základní a rozšířený marketingový mix, spotřebitelský mix a marketingové strategie
b.
Produkt, značka, životní cyklus produktu, marketing služeb
c.
Cena
d.
Distribuce
e.
Marketingová komunikace, ATL, BTL
f.
Komunikační mix, kampaň
g.Lidé

4.
Spotřebitelská práva (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška39 h16 h
cvičení
13 h
0 h
konzultace
2 h
6 h
příprava na zkoušku
5 h
53 h
příprava na průběžné hodnocení
11 h
0 h
příprava na průběžný test
11 h
0 h
příprava prezentace
3 h
0 h
zpracování projektů
14 h
28 h
zpracování seminární práce5 h
0 h
Celkem103 h103 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu studenti musí odevzdat skupinový projekt, absolvovat povinné přednášky a absolvovat 2 průběžné testy. Za seminář je nutné získat min. 60 bodů ze 100.
Závěrečný test se skládá ze 2 částí:
1. část je test, kde je potřeba získat min 25 b z 50. Druhou část tvoří otevřená otázka - případová studie.
Konečná známka je vypočtena z bodů získaných za seminář (váha = 0,4) a bodů z testu (váha = 0,6), ta je pak upravena dle kvality řešení případové studie.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 14. vyd. Boston: Pearson Education, 2012. 1 s. ISBN 978-0-273-75336-0.
MCDONALD, M. a kol. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 575 s. ISBN 978-80-265-0014-8.

Doporučená:
KOTLER, P. a kol. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
JEANNET, J. a kol. Proč už neplatí tradiční marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 171 s. ISBN 978-80-251-1536-7.
ZYMAN, S. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 214 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-134-8.
KURTZ, D L. CONTEMPORARY MARKETING. Manson USA: Cengage Learning, 2012. 784 s. ISBN 978-1-133-62846-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2018.

Typ výstupu: