Sylabus predmetu GEZ - Geologie pro ZAKA (ZF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GEZ
Název předmětu česky: Geologie pro ZAKA
Název předmětu anglicky: Geology for ZAKA
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Michaela Kotlánová (cvičící)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Obor
Ročník
Skupina
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50A01
B-ZKA-ZKR
B-ZKA-ZKA
1
1
 
 
není určen
Přednáška
Každý týden
180
Úterý
7.00-8.50
B44
B-ZKA-ZKR
B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
1
1
1
1
1
2
5
6
7
8
není určen
Cvičení
Lichý týden
24
Úterý
7.00-8.50
B44
B-ZKA-ZKR
1
1
není určen
Cvičení
Sudý týden
24
Středa
7.00-8.50
B44
B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
1
1
1
3
není určen
CvičeníSudý týden24
Středa
7.00-8.50
B44
B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
1
1
2
4
není určen
Cvičení
Lichý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit posluchače poznát hlavní horninotvorné minerály a horniny, jejich minerální sílu a klasifikaci, zvětrávání a tvorbu půd. Dále seznámit posluchače se základy geomorfologie, hydrogeologie a technické geologie. Musí poznat geologickou stavbu ČR a umět aplikovat získané poznatky v navazujících předmětech zahradnického studia a v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod (dotace 2/2)
 
a.Vymezení pojmu geologie: co je to geologie a na jaké předměty se dělí.
b.
Vymezení pojmu minerál: co je to minerál a na jaké skupiny se dělí.
c.Vymezení pojmu hornina: co je to hornina a na jaké skupiny se dělí.

2.Mineralogie I (dotace 2/2)
 
a.Vznik minerálů.
b.
Mineralogický systém - I. část

3.
Mineralogie II (dotace 2/2)
 
a.Mineralogický systém II. část

4.
Petrografie - úvod (dotace 2/2)
 
a.
Vznik hornin.
b.
Základní rozdělení hornin.

5.
Petrografie I. (dotace 2/2)
 
a.
Horniny vyvřelé.

6.
Petrografie II. (dotace 2/2)
 
a.
Horniny usazené.

7.
Petrografie III. (dotace 2/2)
 
a.
Horniny přeměněné.

8.
Vnitřní síly Země - endogenní dynamika (dotace 2/0)
 
a.
Tektonické pohyby.
b.
Zlomová a vrásová tektonika.

9.
Vnější síly Země - exogenní dynamika (dotace 2/0)
 
a.
Geologická činnost vody - dešťové a tekoucích vod.
b.Geologická činnost ledu, ledovců a sněhu.
c.
Geologická činnost větru.

10.
Krasové jevy, hydrogeologie, geomorfologie (dotace 2/0)
 
a.
Endokras a exokras.
b.
Základy hydrogeologie.
c.
Základy geomorfologie

11.
Základy regionální geologie (dotace 2/0)
 
a.
Základní regionálně-geologické členění České republiky.

12.
Zvětrávání hornin (dotace 2/0)
 
a.
Mechanické/fyzikální chemické a biologické zvětrávání hornin.
b.
Závislost zvětrávání na vlastnostech horniny.
c.
Vznik půd.

13.
Život jako geologická síla (dotace 2/0)
 
a.
Geologie a životní prostředí.
b.Člověk a geologie.
c.
Jak se živé a neživé, velké i malé, podílí na 4,5 miliardy let trvající evoluci naší planety.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
35 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
zpracování seminární práce
15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, které předchází udělení zápočtu. Zkouška má písemnou část a je-li nezbytné, tak ústní část (nerozhodná známka apod.). Úspěšně napsaná písemná část zkoušky znamená minimálně 75% správných odpovědí. Zápočet má dvě praktické části: poznávání minerálů a poznávání hornin, přičemž je nutno správně poznat 80% u minerálů i hornin. Další podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a odevzdání semestrální práce na zadané téma.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JELÍNEK, S. -- BAJER, A. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 83 s. ISBN 80-7157-610-7.
HRUŠKA, B. -- JELÍNEK, S. Lesnická geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 197 s. ISBN 80-7157-321-3.
LAŠTOVIČKA, Z. Lesnická a zemědělská geologie: (praktikum z geologie pro zemědělské a lesnické obory). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 159 s. ISBN 80-7157-199-7.
KACHLÍK, V. Základy geologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 342 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0212-1.
BAJER, A. -- KUČERA, A. -- VRANOVÁ, V. Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 s.

Doporučená:
SUK, M. Geologické faktory v ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: 1999. 166 s. ISBN 80-7028-100-6.
SUK, M. Geologie a víno. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 68 s.
KOUŘIMSKÝ, J. Atlas drahých kamenů. 2. vyd. Praha: SPN, 1985. 172 s.
KOUŘIMSKÝ, J. Minerály. 1. vyd. Praha: Aventinum, 2003. 256 s. ISBN 80-7151-213-3.
KOUŘIMSKÝ, J. Užitkové nerosty a horniny. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1999. 248 s. ISBN 80-7151-072-6.
MATYÁŠEK, J. Mineralogický systém. 1. vyd. brno: Masarykova univerzita, 1995. 132 s. ISBN 80-210-1068-1.
MATYÁŠEK, J. -- SUK, M. Základy petrologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 224 s. ISBN 80-210-3011-9.
SNOW, D. Listening to stone. New York: Artisan, 145 s. ISBN 978-1-57965-371-2.
Stone primer: ideas and techniques for incorporating stone in and around your home. North Adams, MA: Storey Pub., 271 s. ISBN 978-1-58017-670-5.
Stonework: techniques and projects. Pownal, Vt.: Storey Pub., 183 s. ISBN 978-0-88266-976-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 18. 6. 2018.

Typ výstupu: