Sylabus predmetu ERGOM - Ergonometrie (LDF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ERGOM
Název předmětu česky: Ergonometrie
Název předmětu anglicky: Ergonometry
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (tutor, zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
RNDr. Vladimír Šedivý, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti se mají naučit využívat anatomických a fyziologických poznatků o člověku k rozměrově a funkčně správné tvorbě specializovaného nábytku a dřevěných staveb s respektováním antropologických a psychických nároků podle pohlaví, věkové skupiny, rasy, a rozdílů v rozměrovém a funkčním vyhovování a pohodlí.
 
Obsah předmětu:
1.Vývoj antropometrických metod pro praktické uplatnění. Antropometrická standardizace. (dotace 2/0)
2.
Anatomické zvláštnosti různých pracovních a odpočivných pozic těla a jejich změn.
Fyziologické podklady kosterně svalového aparátu (výskyt vad držení těla).
(dotace 2/0)
3.
Testy psychické pohody a individuální zvláštnosti uživatelů, včetně teritoriálního chování. (dotace 1/1)
4.
Metoda kánonů (osminový, gabaritní a dosahové rozměry). Somatografická metoda posouzení konstrukce nábytku (plošný manekýn, pohyblivý manekýn) (dotace 2/0)
5.Antropometrické přístupy a variabilita rozměrů lidského těla a jejich částí, kontrolní soubor. Ergonomické rozměry podle ISO normy 7250. (dotace 2/0)
6.
Nácvik měření ergonomických rozměrů pro konstruování. (dotace 0/2)
7.
Nácvik měření ergonomických rozměrů pro konstruování. (dotace 0/2)
8.
Výběr základních typových rozměrů pro konstrukci některých typů nábytku podle řešeného problému. Stanovení tolerančního intervalu, tvorba velikostních typů a jejich počtu a procentního zastoupení v populaci. (dotace 2/0)
9.
Práce s antropometrickými údaji v různých databázích (souhrnné charakteristiky vs. individuální matice). (dotace 2/0)
10.
Uspokojení devadesáti procent populace, vč. teoretického výpočtu. Další tvorba typového standardu z dalších konstrukčních antropometrických rozměrů. (dotace 2/0)
11.Další příklady použití antropometrické standardizace pro ergonomické využití v konstrukci pracovních míst. Rozdělení do skupin a zadání tématů projektů. (dotace 1/1)
12.
Konzultace v rámci prací na projektech. (dotace 0/2)
13.
Veřejné prezentace projektů, jejich oponování členy jiných skupin a zhodnocení (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
20 h
cvičení20 h
konzultace
1 h
projektová práce10 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava prezentace
4 h
zpracování projektů
8 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Cvičení bude skončeno udělením zápočtu, ke kterému bude připuštěn posluchač, který na nich bude mít aspoň 80% účast a zúčastní se vypracování projektu. Když podmínky nebudou splněny bude ústní přezkoušení ze znalostí z přednášek a cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie cvičení. Brno: MZLU, 2004. 73 s. ISBN 80-7157-763-4.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/~sedivy.
MATOUŠEK, O. -- GILBERTOVÁ, S. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada Publishing, 2002. 239 s. ISBN 80-247-0226-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: