Sylabus předmětu LHYD - Lesnická hydrologie (LDF - ZS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LHYD
Název předmětu česky:
Lesnická hydrologie
Název předmětu anglicky:
Forest Hydrology
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základní informace o vodě jako složce (lesního) ekosystému. Vazby na předměty typu klimatologie a pedologie.
 
Obsah předmětu:
1.úvod (dotace 2/2)
 
a.
Pojmy definované v jiných disciplinách
b.
Jednotky

2.Koloběh vody v přírodě a srážky (dotace 2/2)
 
a.Koloběh vody v přírodě - globální pohled
b.
koloběh - specifika zalesněného území
c.Srážky (úvodní informace)

3.
Povodí (dotace 2/2)
 
a.
Morfologie povodí
b.
Vylišení povodí v terénu (mapě)
c.
Základní charakteristiky

4.
Role vegetace (lesa) z pohledu hydrologie (dotace 4/4)
 
a.Evaporace a evapotranspirace
b.
základy hydropedologie
c.
systém půda-rostlina-atmosféra

5.
Formování odtoku (dotace 4/4)
 
a.Infiltrace
b.
prodění vody v půdě
c.
role organické hmoty na fyzikální parametry půd

6.
Eroze a pohyb sedimentů (dotace 2/2)
 
a.
povrchový odtok a vazba na vodní erozi
b.
základy protierozních opatření
c.
základy organizace hospodaření v povodí z pohledu ochrany půd

7.
Extrémní průtoky a protipododňová opatření (dotace 2/2)
 
a.Maximální průtoky
b.
Minimální průtoky
c.
Výpočty a měření
d.
základy protipovodňových opatření

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
32 h
32 h
cvičení
32 h
32 h
laboratorní práce
4 h
4 h
práce v terénu
4 h
4 h
projektová práce
6 h
6 h
příprava na zkoušku12 h
12 h
zpracování projektů
22 h
22 h
Celkem112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - obhajoba projektu - je splněno, pokud jsou opraveny všechny chyby
zkouška - písemný test 3 otázky, každá musí být zodpovězena na min 80% a ústní zkouška - 2 otázky, každá zodpovězena na 80%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRAVKA, M. a kol. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7375-338-2.
JANDORA, -- STARA, V. -- STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Brno: CERM, 2002. 186 s. ISBN 80-214-2204-1.
KVÍTEK, T. a kol. Zásady managementu využívání zón diferencované ochrany trvalými travními porosty v povodí vodárenských nádrží. Praha: VÚMOP, 2004. 59 s. ISBN 80-239-3136-9.
VANČURA, K. a kol. Les a voda v srdci Evropy. Praha: MZe, 2007. ISBN 978-80-7084-634-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: