Sylabus předmětu PSV - Pozemní stavby v krajině (LDF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSV
Název předmětu česky:
Pozemní stavby v krajině
Název předmětu anglicky: Civil Engineering
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky předmětu je znalost základních pojmů pozemního stavitelství, jednotlivých stavebních dílů konstrukcí a prací v pozemních stavbách, kreslení a čtení stavebních výkresů. Student se seznámí se stavebním zákonem a s požadavky na stavby uváděnými ve vyhláškách. Na základě znalostí by student měl být schopen posoudit vliv stavby na životní prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Druhy pozemních staveb, funkční a provozní požadavky na jednotlivé druhy staveb. Základy kreslení výkresů pozemních staveb druhy výkresů, způsoby zobrazování a kreslení. (dotace 2/2)
2.
Stavební zákon -- stavební řád a obecné technické požadavky na výstavbu (dotace 2/2)
3.
Navrhování základových konstrukcí. Hydroizolace spodní stavby. Kreslení základů a výkopů. (dotace 2/2)
4.
Svislé nosné konstrukce. Kreslení půdorysu 1.NP. (dotace 2/2)
5.
Vodorovné nosné konstrukce. Nenosné konstrukce. (dotace 2/2)
 
a.
Kreslení stropních konstrukcí.

6.Dřevěné a ocelové konstrukce - nosné konstrukce, spoje prvků. (dotace 2/2)
 
a.
Kreslení svislého řezu.

7.
Stavby ze dřeva a na bázi dřeva. (dotace 2/2)
 
a.
Kreslení svislého řezu.

8.
Betonové a železobetonové konstrukce -- monolitické, montované. (dotace 2/2)
 
a.
Kreslení pohledů.

9.Schody a schodiště -- terminologie, konstrukční i rozměrové požadavky. Terénní schodiště. (dotace 2/2)
 
a.Kreslení schodiště.

10.
Zastřešení stavebních konstrukcí -- sklonité a ploché střechy (nosné konstrukce, krytiny). (dotace 2/2)
 
a.
Kreslení krovu.

11.
Konstrukce a technologie energeticky úsporného stavitelství -- navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. (dotace 2/2)
12.
Základní znalosti z oblasti technických zařízení budov. (dotace 2/2)
 
a.
Kreslení výkresů TZB.

13.
Rekonstrukce budov (dotace 2/2)
14.Drobné stavby v krajině pro rekreační využití. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení
28 h
0 h
odborná exkurze
8 h
0 h
příprava na zkoušku
24 h30 h
zpracování projektů
52 h
90 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška - otázky z předem stanovených okruhů
podmínkou udělení zápočtu je vypracování jednoduchého projektu chaty(5 samostatných výkresů, technický popis)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DOSEDĚL, A. a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. 242 s. ISBN 80-86817-06-7.
HANÁK, M. Pozemní stavitelství : cvičení I. 5. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 153 s. ISBN 80-01-02130-0.
KOTÁSKOVÁ, P. Krajinné stavitelství pro rekreační využití. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7375-342-9.
HANÁK, M. Pozemní stavitelství : cvičení II. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 240 s. ISBN 80-01-02619-1.
HÁJEK, P. Konstrukce pozemních staveb 10 : Nosné konstrukce.. I. 2. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2000. 260 s. ISBN 80-01-02243-9.
WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 20: Zakládání staveb, Spodní stavba, Dilatace spod. stavby, Hydroizolace spod. stavby, Schodiště a šikmé rampy. 1. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2001. 364 s. ISBN 80-01-02317-6.

Doporučená:
HÁJEK, V. Pozemní stavitelství I.: pro 1.ročník SPŠ stavebních. 4. vyd. Praha: Sobotáles, 1999. 150 s. ISBN 80-85920-45-X.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999. 218 s. ISBN 80-85920-59-X.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství III: pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. 328 s. ISBN 80-86817-04-0.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství IV: pro 4. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1996. 197 s. ISBN 80-85920-24-7.
VLČEK, M. -- BENEŠ, P. Poruchy a rekonstrukce staveb : II. Brno: ERA Group, 2005. 129 s. Technická knihovna. ISBN 80-7366-013-X.
VLČEK, M. a kol. Poruchy a rekonstrukce staveb. Brno: ERA Group, 2001. 220 s. ISBN 80-86517-10-1.
NESTLE, H. a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2005. 607 s. ISBN 80-86706-11-7.
HAVÍŘOVÁ, Z. Dům ze dřeva. 2. vyd. Brno: ERA, 2006. 99 s. ISBN 80-7366-060-1.
KUKLÍK, P. -- STUDNIČKA, J. Dřevěné a kovové konstrukce: pro SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2006. 187 s. ISBN 80-7333-047-4.
PROCHÁZKA, J. Betonové konstrukce. Praha: ČVUT Praha, 2008. ISBN 978-80-01-04131-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-KI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: