Sylabus předmětu PEU - Právo EU (FRRMS - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PEU
Název předmětu česky:
Právo EU
Název předmětu anglicky:
EU law
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
15.00-17.50
Z11 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
64
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout znalosti o právní úpravě vnitřního a vnějšího práva v rámci společného trhu EU v procesu kontinuálního vývoje primárního a sekundárního práva EU, soudní judikatury a právní doktríny.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik ES a EU (dotace 2/1)
2.Institucionální struktura EU - hlavní orgány, pravomoci (dotace 2/1)
3.
Provádění a soudní ochrana práva EU (dotace 2/1)
4.Základy právní úpravy vnitřního trhu EU - čtyři svobody trhu (dotace 4/2)
5.Hospodářská soutěž v EU - ochrana fungování vnitřního trhu (dotace 4/2)
6.
Ochrana spotřebitele v EU - odpovědnost za vadné výrobky, ochrana hospodářských zájmů spotřebitele (dotace 2/1)
7.
Společnosti práva EU a harmonizace minimálních požadavků obchodního práva členských států (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
24 h
14 h
seminář
12 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
58 h
příprava na průběžný test
20 h
0 h
příprava prezentace
0 h
15 h
zpracování seminární práce16 h25 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Výuka je zakončena udělením zápočtu, jehož získání je vázáno alespoň 80 % účast na přednáškách, odevzdání seminární práce dle pokynů vyučujícího a její prezentace během jedné z přednášek.
Zakončení předmětu je podmíněno získáním zápočtu a absolvováním písemného zkušebního testu. Uspešné složení testu závisí na získání alespoň 50 % bodů z maximálně 100 % možných.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANKŮ, M. -- LINDA, J. Právo EU po Lisabonské smlouvě . 2. vyd. Ostrava: KEY publishing Ostrava, 2015. 313 s. ISBN 978-80-7418-245-7.
TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. 352 s. ISBN 978-80-7502-243-1.

Doporučená:
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. Praha: C. H. Beck, 2011. 362 s.
WEATHERILL, S. Cases and materials on EU law. 9. vyd. Oxford: New York :, 2010. 710 s. ISBN 978-0-19-956225-1.
TICHÝ, L. Evropské právo. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. 756 s. ISBN 978-80-7400-546-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 5. 11. 2018.

Typ výstupu: