Sylabus předmětu UOS - Údržba a opravy strojů (AF - ZS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UOS
Název v jazyce výuky: Údržba a opravy strojů
Název česky: Údržba a opravy strojů
Název anglicky: Machine Maintenance and Repair
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2018/2019
Vyučující: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Nauka o materiálu nebo Strojírenská technologie II nebo Strojírenská technologie I
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí v oblasti degradace technických materiálů, strojů a strojních součástí. Dále získání znalostí v oblasti technické údržby, oprav strojů a renovačních technologií důležitých pro rozhodování o možnosti opravy.
 
Obsah předmětu:
1.Degradace strojních součástí. (dotace 2/2)
2.Opotřebení, koroze, deformace, trhliny a lomy, ostatní poškození. (dotace 2/2)
3.Hodnocení spolehlivosti strojních soustav (dotace 2/2)
4.Technická údržba strojů, mytí strojů, zákony a předpisy pro mytí strojů (dotace 2/2)
5.Mazání a péče o mazací soustavy. (dotace 2/2)
6.Technologie mazání, maziva, skladování a manipulace s mazivy. (dotace 2/2)
7.Péče o pneumatiky, akumulátory. (dotace 2/2)
8.Garážování a uskladňování strojů. (dotace 2/2)
9.Konzervace a dekonzervace strojů. (dotace 2/2)
10.Opravy strojů, technologie demontáže, čištění a odmašťování součástí, technická kontrola a třídění součástí, kompletace pro montáž, montáž, seřízení a záběh strojů, povrchová ochrana strojů. (dotace 2/2)
11.Renovace poškozených součástí, renovace na opravné rozměry, renovace na původní rozměry. (dotace 2/2)
12.Navařování, metody navařování. (dotace 2/2)
13.Renovace galvanizací, nanášením plastů a kompozitů. (dotace 2/2)
14.Renovace součástí s trhlinami a lomy, renovace závitů. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost plánovat výrobní postupy v dílnách a opravnách
-Schopnost navrhnout postup opravy stroje nebo renovace strojní součásti
-Schopnost zajistit provozuschopnost strojů v podniku vlastními silami popř. formou služeb
-Schopnost zhodnotit rozsah poškození stroje, strojní součásti
-Znalost metod technických údržeb, diagnostiky a oprav strojů
-Znalost základních pojmů z oblasti jakosti a spolehlivosti výrobků

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     seminář4 h
     laboratorní práce2 h
     odborná exkurze4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku54 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h
     příprava na průběžný test6 h
     zpracování seminární práce8 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet. Písemná a ústní zkouška.
Zápočet podmíněn minimálně 80% účastí na cvičeních a účastí na exkurzi ve výrobním provozu. V průběhu semestru student absolvuje dva zápočtové testy s max. bodovým hodnocením 15 bodů z každého testu. Minimální počet bodů pro udělení zápočtu je 20.
Zkouška. Předpoklad pro přihlášku ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška písemná a ústní,.
Písemná část se skládá z testu s 5 otázkami, na každou otázku musí student odpovědět min ze 75%. Ústní část zkoušky se skládá ze 2 doplňujících otázek z probrané látky. Student musí prokázat min. znalost 80 % informací, které byly uvedeny na přednáškách a cvičeních
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPOŠTA, J. -- HAVLÍČEK, J.Renovace strojních součástíPrahaSVÚM199880-902015-6-3
ZAMBROŽ, O.Technologie svařováníOstravaZEROSS200580-85771-81-0
ZRICHTÁŘ, M. -- DANĚK, A. -- RUBÁČ, I.Opravárenství silničních vozidel IIOstravaVŠB - Technická univerzita200480-248-0539-1
ZSVOBODA, P. a kol.Základy konstruováníBrnoAkademické nakladatelství CERM2008978-80-7204-584-6
ZIntroduction to agricultural engineering technology: a problem-solving approachNew YorkSpringer978-0-387-36913-6
DKOVAŘÍK, R.Technologie svařováníPlzeňZČU200080-7082-697-5
DPOŠTA, J.Provozuschopnost strojůPrahaČeská zemědělská univerzita200280-213-0966-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 2. 2019.

Typ výstupu: