Sylabus predmetu MEVPRK - Mechanizace výrobních procesů K (AF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MEVPRK
Název předmětu česky:
Mechanizace výrobních procesů K
Název předmětu anglicky:
Mechanization of production processes
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
8.00-11.50
R204
J. Čupera, P. Dostál, M. Fajman, A. Polcar, J. VotavaPřednáška
Nepravidelně
30
Sobota
13.00-16.50
R204
J. Čupera, P. Dostál, M. Fajman, A. Polcar, J. Votava
Cvičení
Nepravidelně
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět "Mechanizace výrobních procesů" studenty seznamuje se základy mechanizace v zemědělství. V úvodu se věnuje základům mechaniky a její aplikaci u strojních součástí a soustav. Dále se soustředí na energetické nároky různých procesů od výroby přes transfer energie až způsoby zvýšení efektivity. Následuje kapitola o mechanizačních prostředcích v zemědělství, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Pozornost je věnována mobilním energetickým prostředkům v zemědělství a jejich využití. Dále jsou studenti seznamováni s prostředky automatizace ve výrobních procesech. Na tuto kapitolu pak naváže část zahrnující údržbu strojů a zařízení a základy diagnostiky. V závěrečné části bude pozornost věnována managementu kvality procesů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do teorie výroby (dotace 2/2)
 
a.
Produkce a produkt, výrobní cyklus, ekonomická kritéria výroby
b.Historie mechanizace zemědělské výroby.

2.
Fyzikální principy strojů a zařízení (dotace 4/4)
 
a.Základy mechaniky, strojní části výrobních prostředků
b.
Konstrukční materiály
c.
Technologie strojírenské výroby

3.
Automatizace výroby (dotace 4/4)
 
a.Měření fyzikálních veličin
b.Prvky automatizace ve výrobě
c.
Regulační procesy

4.Energetika a výroba (dotace 4/4)
 
a.
Základy energetiky
b.
Hodnocení energetické efektivity
c.
Obnovitelné zdroje energie

5.
Mobilní energetické prostředky (dotace 6/6)
 
a.Rozdělení mobilních energetických prostředků
b.
Zdroje energie pohybu - motory
c.
Konstrukční části mobilních energetických prostředků

6.
Údržba a diagnostika strojů (dotace 4/4)
 
a.
Základy opravárenství
b.
Údržba strojů, ochrana proti korozi
c.Technická diagnostika

7.
Řízení kvality a normalizace (dotace 4/4)
 
a.Jakost a spolehlivost
b.
Management kvality
c.Technická normalizace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
konzultace37 h
příprava na zkoušku
48 h
příprava na průběžné hodnocení34 h
příprava na průběžný test
16 h
příprava prezentace
18 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních (80%) a dále vypracováním semestrálního projektu na vybrané téma. Zkouška je písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 30 otázek, přičemž pro splnění je nutné získat minimálně 17 bodů z 30 možných. Následuje ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MAŠEK, J. -- HEŘMÁNEK, P. Aplikační technika. 1. vyd. České Budějovice: Orion, 2006. 43 s. ISBN 80-903717-0-1.
Farmář. Praha: ISSN 1210-9789.
ČERVINKA, J. Mechanizace rostlinné výroby.
PROCHÁZKA, B. Mechanizace rostlinné výroby. Bratislava : Príroda, 1986.
KEJÍK, C. Mechanizace živočišné výroby: přednášky. 2. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1992. 135 s. ISBN 80-7157-055-9.
ČERVINKA, J. -- ŠTENCL, J. -- KUBÍN, M. -- SALAJKA, L. Mechanization (Laboratory assignments). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 45 s. 1. ISBN 978-80-7509-198-7.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 2. 2019.

Typ výstupu: