Sylabus předmětu MA1 - Makroekonomie I (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MA1
Název předmětu česky:
Makroekonomie I
Název předmětu anglicky:
Macroeconomics I
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 4/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radek Náplava (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborRočníkSkupinaVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
11.00-12.50
Q01
Přednáška
Každý týden
400
Pondělí
13.00-13.50
Q35
CvičeníKaždý týden30
Pondělí
14.00-14.50
Q35
Cvičení
Každý týden
30
Úterý11.00-11.50Q46
B-EM-ME
 
1
1
21
 
Cvičení
Každý týden
30
Úterý
12.00-12.50Q46
M. MádrCvičeníKaždý týden30
Úterý
13.00-14.50
Q01
B-EM-ME
 
 
 
1
1
2
3
 
 
 
 
Přednáška
Každý týden
400
Úterý
15.00-15.50Q46
CvičeníKaždý týden
30
Úterý
16.00-16.50
Q46
CvičeníKaždý týden30
Středa11.00-11.50
Q48
Cvičení
Každý týden
30
Středa12.00-12.50
Q48
R. NáplavaCvičeníKaždý týden
30
Středa
13.00-13.50
Q48
Cvičení
Každý týden
30
Středa13.00-13.50
Q22
CvičeníKaždý týden
30
Středa
14.00-14.50
Q22
Cvičení
Každý týden
30
Středa
14.00-14.50
Q48
CvičeníKaždý týden
30
Středa
15.00-15.50Q48
V. Kajurová
Cvičení
Každý týden
30
Středa16.00-16.50
Q48
CvičeníKaždý týden
30
Čtvrtek9.00-9.50Q22
CvičeníKaždý týden30
Čtvrtek
10.00-10.50
Q22
J. DuškováCvičeníKaždý týden
30
Čtvrtek
11.00-11.50
Q32
CvičeníKaždý týden
30
Čtvrtek
12.00-12.50
Q32
J. Dušková
Cvičení
Každý týden
30
Pátek9.00-12.50
Q22
J. DuškováPřednáškaNepravidelně
120
Pátek
11.00-11.50
Q44
B-EM-ME
 
1
1
22
 
Cvičení
Každý týden
30
Pátek
12.00-12.50Q44
CvičeníKaždý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými znalostmi z makroekonomie, především pochopení mechanismu chování ekonomiky se schopností rozpoznávat a identifikovat krátkodobé a dlouhodobé účinky jednotlivých faktorů působících na makroekonomické prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do makroekonomie a výkon ekonomiky (dotace 6/3)
 
a.
Úvod do makroekonomie. Role státu v ekonomice
b.Způsoby měření výkonnosti ekonomiky
c.Spotřeba, investice a rovnovážný produkt

2.
Peníze a trh peněz (dotace 4/2)
 
a.
Vznik a vývoj peněz
b.
Poptávka po penězích
c.Bankovní soustava a nabídka peněz

3.
Rovnováha ekonomiky a ekonomický růst (dotace 4/2)
 
a.
Model ASAD
b.Rovnováha a ekonomický růst
c.
Hospodářské cykly

4.
Inflace a její důsledky v ekonomice (dotace 2/1)
 
a.
Pojetí inflace v ekonomii
b.Vztah inflace, výkonu a nezaměstnanosti

5.
Otevřená ekonomika (dotace 4/2)
 
a.
Měnové kurzy a jejich vliv na výkonnost
b.
Platební bilance

6.
Chování státu v tržním systému (dotace 8/4)
 
a.Veřejné rozpočty a daně
b.Státní rozpočet a efekty státních výdajů
c.
Měnová politika centrální banky

7.
Reálie hospodářského vývoje vybraných zemí (dotace 14/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
42 h
16 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace10 h20 h
příprava na zkoušku
72 h
132 h
příprava na průběžný test30 h0 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student dosáhne hodnocení E, absolvuje ústní část zkoušky. Pokud ostatní úspěšní chtějí své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru, přičemž na každém testu musí být dosaženo alespoň 40 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. 696 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-006-5.
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.

Doporučená:
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. Expert. ISBN 978-80-247-3258-9.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2018.

Typ výstupu: