Sylabus predmetu BS - Bakalářský seminář (PEF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BS
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Dania (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Miloš Drdla, MBA (zkoušející)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (přednášející)
Ing. Petr Habanec (zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (přednášející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Astrida Peruthová (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
Ing. Monika Szurmanová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a (Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.
Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
0 h
cvičení
7 h0 h
konzultace2 h
16 h
zpracování projektů
33 h
40 h
Celkem56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání v zpracovaní stanovené části bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 2. 2018.

Typ výstupu: