Sylabus predmetu ZBPT - Základy bezpečnosti práce (ICV - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZBPT
Název předmětu česky:
Základy bezpečnosti práce
Název předmětu anglicky: Fundamentals of Work Safety
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a prevence závažných havárií
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky, pracovní úrazovost (dotace 1/0)
2.
Zákoník práce - práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. (dotace 2/0)
3.Identifikace a hodnocení rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dotace 2/0)
4.
Ochrana zdraví při práci (dotace 2/0)
5.Bezpečnost vyhrazených technických zařízení (dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h4 h
cvičení
14 h
4 h
příprava na zkoušku
16 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
16 h
zpracování projektů
16 h
30 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Projekt, zápočtová písemka.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 380 s. ISBN 978-80-7552-107-1.

Doporučená:
FERRET, E. -- HUGHES, P. Introduction to Health and Safety at Work. Oxford: Elsevier Limited, 2009. 443 s. ISBN 978-0-7506-8503-0.
Právní a technické předpisy vztahující se k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 26. 10. 2018.

Typ výstupu: