Sylabus predmetu BSA - Bakalářský seminář IS/ICT (PEF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BSA
Název předmětu česky: Bakalářský seminář IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar IS/ICT
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Tomáš Hála, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Procházka, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Fyzikální základy techniky nebo Praxe vývojových technik
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/0)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/7)
3.Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/0)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.
Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
7 h
konzultace
3 h
zpracování protokolů
32 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání v zpracovaní stanovené části bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- PŘICHYSTAL, J. -- ČAČKOVÁ, P. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 222 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. František Ostřížek dne 27. 11. 2017.

Typ výstupu: