Sylabus předmětu EGAALA - Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky (FRRMS - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EGAALA
Název předmětu česky:
Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky
Název předmětu anglicky:
Economic Geography of Asia, Africa and Latin America
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Přednášky mají za cíl nejprve představit studentům teoretické ukotvení jednotlivých témat, následně prezentovat jejich aktuální stav a dynamiku v současném světě (s důrazem na kontinenty Latinské ameriky, Afriky a Asie), a v závislosti na probírané látce poskytnout posluchačům konkrétní případové studie z prostoru daných kontinentů, ale i České republiky. To znamená, že studenti získají poznatky ze základních ekonomicko-geografických teorií a konceptů, na jejichž základě budou schopni následně analyzovat prostorové ekonomické jevy odehrávající se v současném globalizovaném světě a komparovat vývoj ve vyspělých a rozvojových státech.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu ekonomické geografie, jeho vývoj a stěžejní pojmy (dotace 4/0)
2.
Města jako místa koncentrace kapitálu, moci, funkcí... (dotace 4/0)
3.
Prostorová a odvětvová proměna hospodářství a průmyslu (dotace 4/0)
4.Klíčové organizační jednotky globální ekonomiky: státy, nadnárodní společnosti, globální produkční sítě (dotace 0/0)
5.
Koncentrace (nejen) průmyslu (dotace 4/0)
 
a.
Výrobní okrsky, klastry, učící se regiony, průmyslové zóny,
b.
Case study: automobilový průmysl

6.
Víra a kultura jako motor ekonomiky (dotace 4/0)
7.
Komodifikace přírody: boj o neobnovitelné zdroje (dotace 4/0)
8.
Komodifikace přírody: potraviny, voda a dřevo (dotace 4/0)
9.Technologie, doprava a prostor (dotace 4/0)
10.
Spotřeba (v) prostoru: Maloobchod, turismus a další služby (dotace 4/0)
11.
Neviditelná síla - globální finanční trhy (dotace 4/0)
12.
Vítězové a poražení v ekonomice (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
48 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
60 h
příprava na průběžný test
12 h
příprava prezentace7 h
zpracování protokolů
40 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Základní podmínkou pro připuštění ke zkoušce bude udělení zápočtu, a to za následujících podmínek:

1. Dodržení termínu a odevzdání stanovené počtu prací (ve dvojici), které budou označeny ze strany vyučujícího za schválené
2. Prezentace vybraného tématu ve skupině
3. Docházka
4. Zápočtový test (geografické reálie)

Zkouška bude provedena písemnou formou o délce trvání 50 minut. Obsahově je rozdělena do dvou částí, přičemž k úspěšnému absolvování je nezbytné získat z první části a v celku alespoň 50 % bodů a z druhé části 40 %(pakliže jedna z částí není splněna, je nezbytné opakovat obě části). První část se skládá z otázek ověřující analytické myšlení studenta v reáliích současného světa, druhá pak obsahuje otázky ověřující znalost témat (teorie, vývoj, pojmy) probíraných na přednáškách a cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KONEČNÝ, O. Ekonomická geografie: proměny v globální ekonomice a průmyslu. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 142 s. ISBN 978-80-7375-798-4.
TOUŠEK, V. -- KUNC, J. -- VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, vydavatelství a nakladatelství, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.

Doporučená:
DICKEN, P. Global shift : reshaping the global economic map in the 21st century. 4. vyd. New York: Guilford Press, 2003. 632 s. ISBN 1-57230-907-5.
KNOX, P L. -- AGNEW, J A. -- MCCARTHY, L. The geography of the world economy. 5. vyd. London: Hodder Education, 2008. 464 s. ISBN 978-0-340-94835-4.
MACKINNON, D. -- CUMBERS, A. An introduction to economic geography: globalization, uneven development and place. Harlow [u.a.: Pearson/Prentice Hall, 2007. 354 s. ISBN 978-0-13-129316-8.
TODARO, M P. -- SMITH, S C. Economic development. 8. vyd. Boston: Addison Wesley, 2003. 829 s. The Addison-Wesley series in economics. ISBN 0-201-77051-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 1. 12. 2017.

Typ výstupu: