Sylabus předmětu RRASA - Aplikovaná statistika v AJ (FRRMS - LS 2017/2018)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRASA
Název v jazyce výuky: Applied Statistics in English
Název česky: Aplikovaná statistika v AJ
Název anglicky: Applied Statistics in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2017/2018
Vyučující: Ing. Pavel Hrabec (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, měření závislostí číselných a slovních znaků, popisu časových řad a statistického srovnávání v oblasti sociálně ekonomických jevů. Seznámení se statistickým výpočetním prostředím v programu MS Excel.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 6/6)
 
a.Co je statistika, její charakteristické znaky, etapy statistického zkoumání. Statistické vyjadřovací prostředky.Přehled terminologie.
b.Statistické řady, rozdělení četností, variační tříděni.Významné hodnoty. Analýza struktury.

2.Popisná statistika (dotace 12/12)
 
a.Vlastnosti variační řady a jejich vyjádření pomocí charakteristik
b.Měření úrovně a variability. Momenty a momentové charakteristiky.
c.Základní pojmy statistické závislosti
d.Regresní úloha a metoda nejmenších čtverců, index korelace
e.Jednoduchá lineární korelace, sdružené regresní přímky a korelační koeficient
f.Slovní znaky. Kontingenční a asociační tabulka a jejich analýza.

3.Statisticka dynamika (dotace 10/10)
 
a.Měření a srovnávaní velikosti jevů, typy veličin, definice a druhy poměrných čisel. Indexy v užším slova smyslu, pojem, druhy
b.Individuální složené indexy.Souhrnné indexy.
c.Principy rozkladu indexů a absolutních rozdílů
d.Druhy časových řad a jejich vyjadřování. Elementární charakteristiky.
e.Měření trendu a měření sezónnosti. Nepravidlená složka časové řady. Extrapolační předpovědi. Měření závislosti časových řad.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Interpretace výsledků a aplikace teoretických poznatků statistiky do praxe
-Statistická analýza hromadných průřezových i dynamických dat
-Zvládnutí číselné a grafické prezentace výsledků analýzy hromadných dat
-Zvládnutí základních principů pořizování a zpracování kvantitativních a kvalitativních dat hromadné povahy

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test28 h
     zpracování protokolů28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání 4 individuálně zadaných příkladů a 2 průběžných testů v trvání 60-ti minut a zaměřených na příklady a teorii. Body ze samostatných prací a testů slouží k výpočtu výsledné známky. Požaduje se 50% úspěšnost.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZStatistics for engineers and scientistsBostonMcGraw-Hill0-07-121492-5
ZGUJARATI, D N.Basic econometricsBostonMcGraw Hill20030-07-112342-3
ZADAMEC, V.Applied statistics: statistics I : descriptive statistics : linear regression and correlation : categorical data : time series : statistical indicesBrnoMendelova univerzita v Brně2010978-80-7375-455-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 11. 2017.

Typ výstupu: