Sylabus předmětu MA2 - Makroekonomie II (PEF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MA2
Název předmětu česky:
Makroekonomie II
Název předmětu anglicky:
Intermediate Macroeconomics
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška a ne Uznaný předmět pro obor REO
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti makroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Kurz je zaměřen na analýzu problémů reálné ekonomiky s využitím modelů makroekonomické rovnováhy v krátkém a dlouhém období v rámci teoretických přístupů ekonomie hlavního proudu. Determinanty makroekonomické rovnováhy jsou vysvětleny s využitím modelů uzavřené i otevřené ekonomiky, včetně analýzy a interpretace dopadů vybraných opatření makroekonomické politiky. Kurz klade důraz na propojení a možnost aplikace teoretických modelových přístupů na problémy soudobého vývoje reálné ekonomiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod od makroekonomie II (dotace 2/2)
 
a.
Základní pojmy a návaznosti
b.Historie ekonomického myšlení, ekonomie hlavního proudu

2.Modely tržní rovnováhy v dlouhém období (dotace 8/8)
 
a.Model rovnováhy na trhu zboží a služeb: Funkce spotřeby a úspor
b.
Model rovnováhy na trhu zboží a služeb: Funkce investic a čistého vývozu
c.
Trh peněz, inflace
d.
Vnější rovnováha, platební bilance, měnový kurz

3.
Dlouhodobý ekonomický růst (dotace 4/4)
 
a.
Solowův model ekonomického růstu
b.
Model endogenního růstu
c.
Soudobé přístupy

4.
Modely ekonomiky v krátkém období (dotace 10/10)
 
a.
Uzavřená ekonomika v krátkém období v modelu IS-LM
b.
Monetární a fiskální politika v modelu IS-LM
c.
Otevřená ekonomika, IS-LM-BP model, Mundell-Flemingův model
d.
Modely agregátní nabídky
e.
Phillipsova křivka, inflace,nezaměstnanost
f.
Hospodářské cykly

5.Makroekoomická politika (dotace 4/4)
 
a.
Monetární politika
b.
Fiskální politika

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
50 h
124 h
příprava na průběžný test34 h0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti DFS absolvují dva zápočtové testy, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 25 bodů v součtu z 50 dostupných bodů. V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 25 bodů z 50 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou (testovou)a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 25 bodů z 50 bodů. Podmínky ukončení předmětu písemnou a ústní zkouškou jsou stejné pro studenty DFS i KFS.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 424 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-861-3.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
MANKIW, N G. Macroeconomics. 7. vyd. New York, NY: Worth, 2009. 598 s. ISBN 978-1-4292-3812-0.

Doporučená:
DORNBUSCH, R. -- FISCHER, S. -- STARTZ, R. Macroeconomics. 9. vyd. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 613 s. ISBN 0-07-282340-2.
BARRO, R J. Macroeconomics : a modern approach. Mason, OH: Thomson South-Western, 2008. 492 s. ISBN 978-0-324-54567-8.
BURDA, M C. -- WYPLOSZ, C. Macroeconomics: a European text. 6. vyd. 2013. 573 s. ISBN 978-0-19-960864-5.
ŠEVELA, M. Makroekonomie II: středně pokročilý kurz. 2. vyd. V Brně: Mendelova univerzita, 2012. 202 s. ISBN 978-80-7375-609-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2017.

Typ výstupu: