Course syllabus DIS - Diplomní seminář (PEF - LS 2017/2018)


     Czech          English          


Kód předmětu:
DIS
Název předmětu česky: Diplomní seminář
Název předmětu anglicky:
Masters Thesis Seminar
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/0, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Bédiová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (garant, přednášející, tutor)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Astrida Peruthová (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška a ne Systémové inženýrství a ne nyní Systémové inženýrství
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s hlavními zásadami tvorby závěrečné -- diplomové práce a poskytnout praktická doporučení týkající se volby tématu, metodického postupu řešení, práce s literaturou, dodržení formálních náležitostí. Studenti získají poznatky o vazbě tématu a obsahu diplomové práce na studovaný obor, znalosti o identifikaci zkoumaných vztahů a formulaci pracovních hypotéz, cílů práce a v souvislosti s tím identifikací vhodné metodiky včetně identifikace zkoumaného vzorku. Studenti budou dále seznámeni s doporučeným postupem při identifikaci tématu diplomové práce s ohledem na požadavek prokázání současného stavu poznání dané problematiky (knihovní a on-line zdroje publikací, databáze) a v souvislosti s tím nutnosti prokázat jakým způsobem ve své práci posunuli znalosti o dané problematice. Součástí semináře bude také blok věnovaný problematice citací a využití statistických a ekonometrických metod při zpracování empirických dat a ověřování pracovních hypotéz. Konečným cílem semináře je zvýšení obsahové i formální úrovně diplomových prací zpracovávaných na PEF MZLU v Brně.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam závěrečné práce v rámci studia na VŠ, výběr tématu práce (dotace 4/0)
 
a.
Kvalitativní rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací - diplomová práce jako forma vědeckého sdělení;
b.
Doporučená struktura práce;
c.
Zásady tvorby diplomové práce;
d.
Doporučený harmonogram řešení;

2.
Metodické principy vědecké práce a tvorby vědeckého sdělení vědeckého sdělení. (dotace 2/0)
 
a.Identifikace zkoumaných vztahů;
b.
Formulace hlavních a dílčích cílů práce v logické návaznosti;
c.
Příklady vhodně a nevhodně formulovaných hypotéz a pomocných výzkumných otázek;

3.
Zásady práce s literaturou při tvorbě vědeckého sdělení . (dotace 4/0)
 
a.Principy práce s literaturou a tvorby rešerší;
b.Systémy odkazování a citování použitých zdrojů, citace literárních a jiných pramenů dle norem ČSN;

4.Formální požadavky na závěrečnou podobu diplomové práce (dotace 4/0)
 
a.
Hlavní typografické zásady;
b.
Příprava podkladů pro prezentaci práce před zkušební komisí;

5.
Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
14 h
0 h
konzultace
2 h
12 h
zpracování projektů
40 h
44 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Student vypracuje v vloží do UIS záměr diplomní práce.Zápočet uděluje vedoucí diplomní práce po jejím oficiálním zadání v zpracovaní stanovené části diplomní práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. Doporučení pro úpravu diplomových a jiných prací.  [online]. 2006. URL: http://dahlia.mendelu.cz/~rybicka/zpract/jaknadip.pdf.
HUBÍK, S. Hypotéza: metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. 1st vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 80 s. ISBN 80-7040-842-1.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2nd vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 2006. 376 s. ISBN 80-246-0139-7.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1st vyd. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
KRČÁL, M. -- FARKAŠOVÁ, B. Projekt Bibliografické citace.  [online]. 2008. URL: http://www.citace.com/index.php.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 2. 2018.

Type of output: