Sylabus předmětu MAR - Marketing I (PEF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MAR
Název předmětu česky:
Marketing I
Název předmětu anglicky:
Marketing I
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Cinciala (cvičící, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (tutor)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Martina Procházková, Ph.D. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Podniková ekonomika I a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty marketingovému myšlení, jeho logické struktuře a návaznostem. Předmět si klade za cíl učit studenty postupům, se kterými se setkávají ve své následné praxi. Důležitou součástí předmětu je metodologická podstata marketingu jako vědy. Předmět vytváří odborný základ pro další studium navazujících a rozšiřujících předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.
Poznávání trhu (dotace 8/4)
 
a.
Úvod do marketingu, vymezení základních marketingových pojmů
b.
Člověk jako spotřebitel, chování spotřebitele
c.Tržní prostředí a tržní konkurence, základy průzkumu trhu, marketingový informační systém
d.Marketingové plánování, role marketingu v organizaci

2.
Segmentace trhu (dotace 2/2)
 
a.Proces segmentace, segmentační kritéria
b.Positioning
c.
Tržní zacílení

3.
Marketingový mix (dotace 14/6)
 
a.
Základní a rozšířený marketingový mix, spotřebitelský mix a marketingové strategie
b.
Produkt, značka, životní cyklus produktu, marketing služeb
c.Cena
d.
Distribuce
e.
Marketingová komunikace, ATL, BTL
f.
Komunikační mix, kampaň
g.
Lidé

4.
Spotřebitelská práva (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
39 h
cvičení
13 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
5 h
příprava na průběžné hodnocení
11 h
příprava na průběžný test
11 h
příprava prezentace3 h
zpracování projektů
14 h
zpracování seminární práce
5 h
Celkem103 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu studenti musí odevzdat skupinový projekt, absolvovat povinné přednášky a absolvovat 2 průběžné testy. Za seminář je nutné získat min. 60 bodů ze 100.
Závěrečný test se skládá ze 2 částí:
1. část je test, kde je potřeba získat min 25 b z 50. Druhou část tvoří otevřená otázka - případová studie.
Konečná známka je vypočtena z bodů získaných za seminář (váha = 0,4) a bodů z testu (váha = 0,6), ta je pak upravena dle kvality řešení případové studie.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 14. vyd. Boston: Pearson Education, 2012. 1 s. ISBN 978-0-273-75336-0.
MCDONALD, M. a kol. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 575 s. ISBN 978-80-265-0014-8.

Doporučená:
KOTLER, P. a kol. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
JEANNET, J. a kol. Proč už neplatí tradiční marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 171 s. ISBN 978-80-251-1536-7.
ZYMAN, S. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 214 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-134-8.
KURTZ, D L. CONTEMPORARY MARKETING. Manson USA: Cengage Learning, 2012. 784 s. ISBN 978-1-133-62846-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 12. 2017.

Typ výstupu: