Sylabus předmětu MA1 - Makroekonomie I (PEF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MA1
Název předmětu česky:
Makroekonomie I
Název předmětu anglicky:
Macroeconomics I
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 4/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radek Náplava (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými znalostmi z makroekonomie, především pochopení mechanismu chování ekonomiky se schopností rozpoznávat a identifikovat krátkodobé a dlouhodobé účinky jednotlivých faktorů působících na makroekonomické prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do makroekonomie a výkon ekonomiky (dotace 6/3)
 
a.
Úvod do makroekonomie. Role státu v ekonomice
b.Způsoby měření výkonnosti ekonomiky
c.
Spotřeba, investice a rovnovážný produkt

2.
Peníze a trh peněz (dotace 4/2)
 
a.
Vznik a vývoj peněz
b.
Poptávka po penězích
c.
Bankovní soustava a nabídka peněz

3.
Rovnováha ekonomiky a ekonomický růst (dotace 4/2)
 
a.Model ASAD
b.Rovnováha a ekonomický růst
c.Hospodářské cykly

4.Inflace a její důsledky v ekonomice (dotace 2/1)
 
a.Pojetí inflace v ekonomii
b.Vztah inflace, výkonu a nezaměstnanosti

5.
Otevřená ekonomika (dotace 4/2)
 
a.Měnové kurzy a jejich vliv na výkonnost
b.
Platební bilance

6.
Chování státu v tržním systému (dotace 8/4)
 
a.Veřejné rozpočty a daně
b.
Státní rozpočet a efekty státních výdajů
c.
Měnová politika centrální banky

7.Reálie hospodářského vývoje vybraných zemí (dotace 14/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška42 h16 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
10 h
20 h
příprava na zkoušku
72 h
132 h
příprava na průběžný test
30 h0 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student dosáhne hodnocení E, absolvuje ústní část zkoušky. Pokud ostatní úspěšní chtějí své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru, přičemž na každém testu musí být dosaženo alespoň 40 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. 696 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-006-5.
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.

Doporučená:
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. Expert. ISBN 978-80-247-3258-9.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2018.

Typ výstupu: