Sylabus predmetu EFD - Ekofyziologie dřevin (ZF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EFD
Název předmětu česky:
Ekofyziologie dřevin
Název předmětu anglicky:
Ecophysiology of Woody Plants
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: (Botanika I nebo Botanika pro ZAKA I)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pochopit chování dřevin v komplexu faktorů vnějšího prostředí včetně záměrných i neúmyslných antropogenních změn.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekofyziologie dřevin, konstrukční typy dřevin (dotace 4/2)
 
a.
Dřevina, polodřevina, strom, keř, výhody dřevin, principy stromovitého vzrůstu, typy ontogenie, konstrukční principy

2.
Pro nás nezvyklé stromovité druhy (dotace 2/0)
 
a.
Kapradiny, palmy, třezalky, lobelky, starčky, sekvojovce, baobaby, mangrove

3.
Stromy a stres (dotace 4/12)
 
a.
Stresory, stresové odpovědi, symptomy, endogenní faktory, stres a fáze ontogeneze, dynamika aktivity dřevin
b.
Růstové analýzy dřevin - jehličnatá dřevina, listnatá dřevina, parametry, příklady analýz, vazba ke klimatickým podmínkám
c.Dendrochronologická (letokruhová) analýza - Dendrochronologie, dendroekologie, dendrochronologie sensu stricto, letokruh, parametry, vazba ke klimatickým podmínkám
d.Určení jádra a běle - Dřevo, jádro, běl, vyzrálé dřevo, bělová dřevina, jádrová dřevina, dřevina s vyzrálým dřevem, dřevina s jádrem a vyzrálým dřevem, Lugolův roztok, ukázky
e.Ontogenie stromů - období, fáze, stádia ontogenie stromů, 10 ukázek vývojových stádií

4.Stromoví veteráni (dotace 4/2)
 
a.
Růst a stárnutí, optimum, suboptimum, supraoptimum, znaky veterána, příklady charakteristických vlastností veteránů, věk, adaptace k prostředí
b.Reakce starých stromů na řez a změny v okolí - řez, potřeba řezu, starý strom, veterán, vliv řezu, rizika řezu, vliv řezu stromu na okolí, příklad řezu koruny topolu a následného vývoje

5.
Voda, vodní provoz (dotace 4/2)
 
a.
Funkce vody, vlastnosti vody - fyzikální, chemické, příjem vody, vedení vody, výdej vody, vodní potenciál, vodní bilance, fyziologicko-ekologické typy rostlin ve vztahu k vodnímu provozu
b.
Vodní stres - nadbytek vody - Záplavy, příčiny stresu, důsledky, poruchy, adaptace
Vodní stres - nedostatek vody - Sucho, příčiny, důsledky, poruchy, adaptace
c.
Důkaz kořenového vztlaku - míza, tok mízy, kořenový vztlak, projevy, pokus - těžba březové vody

6.
Světlo - sluneční záření a rostliny (dotace 2/2)
 
a.Světlo v historii, vlastnosti světla, fotobiologické procesy, obranné reakce při vysoké insolaci, nedostatek záření

7.Teplo a rostliny (dotace 2/0)
 
a.
Vlastnosti, teplotní klima porostu, chlad, mráz, rostliny v zimě, otužování, supraoptimální teploty, extrémně vysoké teploty, snášenlivost

8.Fenologie (dotace 2/4)
 
a.
Fenologické fáze, příklady fenologických pozorování, roční cyklus.
Předmět fenologie, metody fenologie, zpracování fenologických podkladů, fenologická období, vědy zabývající se fenologií, grafické symboly fenofází, ukázka studia fenofází.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
práce v terénu4 h
konzultace
4 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
příprava prezentace
5 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - povinná účast na cvičení (80%)
- odevzdání seminární práce s fenologickou tématikou a ústní prezentace dosažených výsledků.
Zkouška - písemná zkouška znalostí získaných z přednášek a cvičení (udělení zkoušky při dosažení 25 bodů z maximálních 45 bodů).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠPINLEROVÁ, Z. Ekofyziologie dřevin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 109 s. ISBN 978-80-7509-158-1.
LARCHER, W. -- BAUER, V. Fyziologická ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 361 s.
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
BLÁHA, L. a kol. Rostlina a stres. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. 156 s. ISBN 80-86555-32-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 21. 11. 2017.

Typ výstupu: