Sylabus predmetu BKL - Bioklimatologie (ZF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BKL
Název předmětu česky: Bioklimatologie
Název předmětu anglicky: Bioclimatology
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Marcela Hlaváčová (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat znalosti v oblasti vazeb atmosféra-půda-rostlina s důrazem na klimatický systém, jednotlivé meteorologické prvky a procesy se zaměřením na jejich bioklimatologický význam. Pochopit význam počasí a podnebí pro procesy růstu a vývoje zahradnických plodin na úrovni rostliny a agrosystému.

Během studia získá student dovednosti zvládnutím metod měření meteorologických prvků a vyhodnocování meteorologických a agrometeorologických pozorování.
 
Obsah předmětu:
1.
Klimatický systém (dotace 2/1)
 
a.
historie předmětu
b.
národní a mezinárodní síť meteorologických stanic
c.
meteorologické družice
d.radary a aerologická měření
e.termíny meteorologických pozorování

2.
Stratifikace atmosféry (dotace 2/1)
 
a.vzduch a jeho složení
b.
význam složek vzduchu pro plodiny
c.
atmosféra a její vrstvy
d.
ozonosféra
e.
dopady UV záření na rostliny a živočichy (člověka)

3.
radiační a energetická bilance (dotace 6/3)
 
a.
sluneční záření, jeho formy a složky
b.
biologické účinky slunečního záření
c.
krátkovlnná a dlouhovlnná bilance
d.
toky energie
e.
skleníkový efekt, globální oteplování

4.Meteorologické prvky (dotace 8/4)
 
a.
teplota a vlhkost vzduchu
b.
evpotranspirace
c.
hydrometeory a oblaka
d.
problematika a dopady sucha
e.
bioklimatologický význam meteorologických prvků

5.Cirkulace atmosféry (dotace 4/2)
 
a.
primární, sekundární a terciální cirkulace atmosféry
b.
vzduchové hmoty
c.
tlak vzduchu
d.
vítr a jeho význam v krajině
e.
tlakové útvary

6.
Synoptická meteorologie (dotace 2/1)
 
a.
cyklóna a anticyklóna
b.
atmosférické fronty
c.
předpověď počasí pro zemědělství
d.
druhy předpovědi počasí

7.
Klimatologie (dotace 4/2)
 
a.
klima světa
b.
klima Evropy
c.
klima ČR
d.
Atlas podnebí Česka

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
odborná exkurze
2 h
konzultace6 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení
21 h
příprava na průběžný test
18 h
zpracování protokolů
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet a ústní zkouška - vyžadovány jsou znalosti obsahu přednášek a seminářů

Student obdrží na posledním semináři po odevzdání seminárních protokolů zápočet, který je podmínkou k absolvování zkoušky. Ta je ústní, a to formou 30-40 minutového pohovoru, student obdrží 6 otázek a pro složení zkoušky je nutná 100 % odpověď u tří z nich a prokázání minimální znalosti (alespoň 25 %) ze zbývajících tří.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŽALUD, Z. Bioklimatologie. Praha: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 168 s. ISBN 978-80-7509-189-5.

Doporučená:
TOLASZ, R. a kol. Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav ;, 2007. 255 s. ISBN 978-80-86690-26-1.
ŽALUD, Z. a kol. Změna klimatu a české zemědělství - dopady a adaptace. 10. vyd. Brno: Folia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 2009. 154 s. 2. ISBN 978-80-7375-369-6.
HÁJKOVÁ, L. -- VOŽENÍLEK, V. -- TOLASZ, R. -- KOHUT, M. -- MOŽNÝ, M. -- NEKOVÁŘ, J. -- NOVÁK, M. -- REITSCHLAGER, J D. -- STŘÍŽ, M. -- VÁVRA, A. -- VONDRÁKOVÁ, A. Atlas fenologických poměrů Česka. 1. vyd. Praha: Olomouc: ČHMÚ, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-86690-98-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 1. 2018.

Typ výstupu: