Sylabus predmetu BPN - Bakalářská práce (LDF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BPN
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Radka Smýkalová, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát LDF (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Jan Baar, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Peter Haninec (zkoušející)
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (zkoušející)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (zkoušející)
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (zkoušející)
Mgr. Radka Smýkalová, Ph.D. (garant)
Ing. Zbyněk Šafránek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Šebesta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vlastimil Vala, CSc. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.
Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.
Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.
Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.
Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.
Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.
Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.
Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.
Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.
Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.
Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.
Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.
Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.
Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.
Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.
Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
seminář
10 h
10 h
práce v terénu
90 h
90 h
konzultace
20 h
20 h
Jiná zátěž160 h
160 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Doporučená:
ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
Směrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF. URL: http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 6. 2018.

Typ výstupu: