Sylabus předmětu UZR - Územní rozvoj (LDF - LS 2017/2018)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UZR
Název předmětu česky:
Územní rozvoj
Název předmětu anglicky:
Regional Development
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavlína Procházková (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení obcí na úrovni strategického a regionálního plánování.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy strategického řízení obcí na komunální úrovni -- zákon o obcích, správní řád; Strategické a regionální plánování - sociální a ekonomické aspekty plánování (dotace 4/4)
2.
Venkov - definice venkova a venkovských sídel, charakteristika venkova, historie a současnost českého venkova, souvislosti demografické situace na venkově, urbanismus ve venkovském prostoru, lidová architektura regionu CR; Ekonomická základna venkova - výrobní sektor na venkově, možnosti a limity rozvoje terciéru na venkově (dotace 4/4)
3.
Současný venkov a bydlení, diferenciace českého venkova, problémy periferních a marginálních regionů, problémy malých a velmi malých sídel; Možnosti revitalizace venkova - funkční rozvoj, bydlení, ochrana historického a přírodního dědictví (dotace 4/4)
4.
Krajina a zemědělství - zasazení sídla do krajinného prostoru, vztah sídla a krajiny - půda, ochrana zemědělského půdního fondu, možnosti integrálního řešení sídla a krajiny v rámci KPÚ; Suburbanizace a její hrozby venkovu - urbanizace venkova; sub-urbanizace: historie, vztah k městům, venkovu a tradicím (dotace 4/4)
5.
Město a jeho uspořádání - základní urbanistická terminologie, funkční struktura města, obecná charakteristika jednotlivých funkčních složek; Doprava - zklidňování komunikací, pěší a cyklistická doprava, navrhování a úpravy dopravních ploch, úprava prostoru zabezpečující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dotace 24/4)
6.Občanské a technické vybavení města, regenerace a obnova centrálních částí měst a jejich veřejných ploch; Územní politika a rozvojové operační programy. (dotace 24/4)
7.
Obnova venkova. Revitalizační programy CR. Strukturální fondy EU. Související legislativa. (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace0 h40 h
veřejná prezentace (ústní)
0 h
10 h
příprava na zkoušku28 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
0 h
příprava na průběžný test
0 h
20 h
příprava prezentace
0 h
10 h
zpracování seminární práce
28 h
40 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen zápočtem a zkouškou (Písemnou, popř. ústní)
Pro úspěšné okončení předmětu musí studenti při zkoušce dosáhnout hodnocení minimálně 60% pro dosažení známky E.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BLAŠKOVÁ, M. Dotčené orgány v procesu územního plánování: zásady územního rozvoje, územní plán, vymezení zastavěného území, regulační plán, územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouav : stav k 31.12.2006. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2006. 197 s.
MAIER, K. Ekonomika územního rozvoje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 80-7169-644-7.
Kompendium Evropské unie, o systémech, politikách a zásadách územního plánování: studie regionálního rozvoje. Brno: Ústav územního rozvoje, 2000. 191 s.
Urbanismus a územní rozvoj. Brno: ISSN 1212-0855.
TRESS, B. a kol. From landscape research to landscape planning : aspects of integration, education and application. Dordrecht: Springer, 2006. 434 s. ISBN 978--14020-3978-2.
Landscape architecture: a manual of environmental planning and design. 4. vyd. New York: McGraw-Hill, 396 s. ISBN 978-0-07-146120-7.
FORMAN, R T T. Landscape ecology principles in landscape architecture and land-use planning. Cambridge? Mass.: Harvard University Graduate School of Design ;, 80 s. ISBN 978-1-55963-514-1.
MARSH, W M. Landscape Planning: Environmental Applications . o: John Wiley & Sons; 4th Edition edition (10 Jan 2005) , 2005. 472 s.
Quantitative techniques in landscape planning. Boca Raton, FL: CRC, Lewis Publishers, 274 s. ISBN 1-56670-157-0.
The dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planning. London ;: Spon Press, 2004. 332 s. ISBN 0-415-25620-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-KI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 1. 2018.

Typ výstupu: