Sylabus predmetu PEDOL - Lesnická pedologie (LDF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PEDOL
Název předmětu česky:
Lesnická pedologie
Název předmětu anglicky:
Soil Science
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Rosíková (cvičící)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Výuka bakalářského studijního programu Krajinářství musí nevyhnutelně vycházet z přímé a dlouhodobě udržitelného využívání produkčního potenciálů jednotlivých krajinných prvků. Tento aktivní a odpovědný princip již svoji podstatou vychází ze znalosti jednotlivých složek trvalé produkční schopnosti stanoviště. Vycházíme-li z primární odvozenosti vlastností stanoviště půdou stanoviště a chápeme-li dosah změn (kolektivizace zemědělství v 50. letech, koncentrace výroby v 70. letech, majetkové restituce v současnosti) v krajině ČR během posledních desetiletí, nutnost cílené profesní přípravy krajinářů v oblasti znalosti o půdách a půdním fondu ČR jsou zcela nezbytné. Cílem předmětu se tak stává aktivní a realistické využití znalostí o půdě, které vychází z vnímání krajiny ČR jako výsledku souběhu kulturní evoluce etnik na jejím současném území a přítomnosti trvalých diferenciačních produkčních podmínek. Postavení půdy je zde přitom vnímáno z hlediska současného evropského pojetí ochrany přírody a krajiny, dynamicky se vyvíjejícího od konzervativního přístupu až k podpoře trvale udržitelného hospodaření zemědělských i lesnických subjektů.
 
Obsah předmětu:
1.Půda v krajině , monitoring aktuálního stavu/dynamiky vývoje půdních vlastností: přípravné práce, vlastní terénní práce, terénní šetření, odběr vzorků (dotace 2/0)
2.
Pedogeneze. Půdotvorné faktory a krajina ČR (dotace 2/0)
3.
Půda jako čtyřfázový systém: pevná půdní frakce, půdní roztok, půdní plyny, půdní biota. (dotace 1/2)
4.
Základní znalost laboratorních analýz (dotace 0/3)
5.
Fyzikální vlastnosti lesních a zemědělských půd: půdní zrnitost a půdní druh, jílové minerály a jejich sorpční schopnosti/povrchové náboje. Půdní pórovitost. Tvorba půdní struktury. Půdní aerace. (dotace 2/2)
6.
Půdotvorné substráty lesních, zemědělských a urbánních půd ČR. (dotace 2/0)
7.
Voda v půdě, voda a krajina z pedologického hlediska. Půdní hydrolimity, formy a obsah vody v půdě. (dotace 2/2)
8.
Fyzikálně-chemické půdní vlastnosti, půdní reakce, půdní sorpce, redox-potenciál (oxidačně-redukční reakce v půdě). Půdní pufrovitost a její zonace (dotace 2/2)
9.
Půdní koloidika. Náboje půdních částic. Výměna kationů a anionů. Adsorpce ionů. Interakce částic různých původů. (dotace 2/2)
10.
Organická hmota lesních a zemědělských půd, život půdy. Vlastnosti půdní organické hmoty a faktory ovlivňující její dekompozici. Humifikace. Humus a úrodnost lesních, zemědělských a urbánních půd. (dotace 2/2)
11.
Fytoindikace půdních podmínek. Půdoochranná funkce porostů. Nové pojetí funkce lesů v krajině, celospolečenské funkce lesa a lesní půdy (dotace 2/0)
12.Koloběh živin, základní makro- a mikrobiogenní prvky. Jejich příjem dřevinami a jejich přístupné formy v lesních a zemědělských půdách. Dusík, fosfor, síra. Draslík, vápník, hořčík. (dotace 2/2)
13.
Výživa a hnojení lesních půd. Pedologické aspekty lesního a okrasného školkařství. Úprava zásob živin v půdě. Velkoplošné zásahy. Kompostování. Stanovení potřeby hnojení. Hnojiva a hnojivé látky, vedlejší dopady aplikace pesticidů v krajinně (dotace 2/0)
14.
Půdní úrodnost. Imisní zátěž a velkoplošné vápnění. Eroze. (dotace 2/0)
15.
Acidifikace lesních, zemědělských a urbánních půd. Urbánní půdy a alkalizace prostředí. (dotace 2/2)
16.
Půdní profil a jeho vývoj. Diferenciační půdní procesy: obecné, dílčí a elementární. Význam brunifikace, podzolizace, ilimerizace, glejového/pseudoglejového procesu a humifikace v jednotlivých kategoriích půdního fondu ČR. (dotace 2/0)
17.Diagnostické horizonty a jejich význam, vyvinuté a nevyvinuté půdní horizonty a jejich význam. (dotace 0/8)
18.
Taxonomie půd. Klasifikační systémy ČR a jejich vývoj. FAO/ISSS, Soil Taxonomy, významné světové systematiky a typologie. (dotace 2/0)
19.
Současné pojetí systematiky půd ČR. Klasifikační systém půd ČR 2001. (dotace 2/0)
20.
Hlavní půdní typy a subtypy lesních a zemědělských půd ČR. (dotace 2/3)
21.Stav a vývoj půdního fondu ČR (dotace 2/0)
22.Bonitované půdně-ekologické jednotky ČR, jejich vedení a aktualizace. Hlavní půdní jednotky (HPJ) a jejich význam (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení
18 h
0 h
laboratorní práce
10 h0 h
práce v terénu
8 h
0 h
odborná exkurze
24 h
0 h
konzultace0 h
6 h
projektová práce2 h
0 h
příprava na zkoušku
26 h
80 h
příprava na průběžné hodnocení
0 h
18 h
příprava na průběžný test
12 h
0 h
příprava prezentace12 h
0 h
zpracování protokolů
0 h16 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je zaměřen na praktickou znalost krajinářsky využitelných informací o jednotlivých půdních vlastnostech a na zdůvodnění vhodnosti jednotlivých půdních jednotek pro aktivní práci s vodou v krajině. Podmínkou připuštění ke zkoušce je minimální 80% procentní úspěšnost.

Zkouškou sestává ze dvou částí. V první části student prokazuje aktivní znalost půdních vlastností a procesů. V druhé části pak aktivní znalost vazeb mezi typologií půd ČR a prioritami jednak územního plánování a jednak správ povodí ČR
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VAVŘÍČEK, D. -- PANCOVÁ ŠIMKOVÁ, P. Atlas lesních půd. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 77 s. ISBN 978-80-7509-007-2.
NĚMEČEK, J. a kol. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 2. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. 94 s. ISBN 978-80-213-2155-7.
REJŠEK, K. Lesnická pedologie: cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. 152 s. ISBN 80-7157-352-3.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 131 s. ISBN 80-7040-629-1.
ŠARAPATKA, B. Pedologie a ochrana půdy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 232 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3736-1.
NĚMEČEK, J. -- KUTÍLEK, M. Pedologie a paleopedologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0.
KLIMO, E. Lesnická pedologie. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1990. 256 s.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 151 s. ISBN 80-7040-630-5.
VAVŘÍČEK, D. -- ULRICH, R. -- KUČERA, A. Ochrana půdy v těžebně-dopravní činnosti. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 99 s. ISBN 978-80-7509-148-2.
VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. Základy lesnické pedologie pro posluchače LDF Mendelu v Brně. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 184 s.

Doporučená:
BIČÍK, I. a kol. Půda v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2009. 255 s. ISBN 978-80-903482-4-0.
VAVŘÍČEK, D. Péče o úrodnost půd v lesních školkách. In Péče o půdu v lesních školkách - Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu. Cejl 32, 602 00 Brno: Tribun EU s.r.o., 2011, s. 46--77. ISBN 978-80-263-0022-9.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2004. 224 s. ISBN 80-7040-667-4.
CIENCIALA, E. -- HRUŠKA, J. Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. Praha: ČGS, 2005. 153 s. ISBN 80-7075-655-1.
PRŮŠA, E. Pěstování lesů ba typologických základech. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2001. 593 s. ISBN 80-86386-10-4.
Pôdne režimy. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1989. 221 s. ISBN 80-224-0028-9.
Forest Soils and Ecosystem Sustainability. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 2001. 462 s. ISBN 0-444-50714-0.
BRADY, N C. -- WEIL, R R. The Nature and Properties of Soils. USA: Prentice Hall, 2002. 960 s. ISBN 0-13-016763-0.
Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992. 379 s. International Geophysics Series. ISBN 0-12-147686-3.
FOTH, H. -- TURK, L M. Fundamentals of Soil Science. 1972.
HORNÍK, S. Fyzická geografie II. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 319 s.
LINKEŠ, V. Informačný systém o pode. 1988.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2000. 71 s.
PAUL, E A. Soil microbiology, ecology, and biochemistry. 3. vyd. Amsterdam: Academic Press, 2007. 532 s. ISBN 978-0-12546807-7.
PUHE, J. -- ULRICH, B. Global Climate Change and Human Impacts on Forest Ecosystems : Postglacial Development, Present Situation, and Futur Trends in Central Europe. Berlin: Springer Vrlg, 2000. 11 s. ISBN 3-540-67127-7.
Handbook of soil science. Boca Raton: CRC Press, 1 s. ISBN 0-8493-3136-6.
ŠARAPATKA, B. Pedologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 235 s. ISBN 80-7067-590-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 1. 2018.

Typ výstupu: