Sylabus předmětu PRO2 - Pěstování rostlin 2 (AF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PRO2
Název předmětu česky:
Pěstování rostlin 2
Název předmětu anglicky:
Crop Science 2
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Natálie Březinová Belcredi, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem studia předmětu je získání základních agrobiologických a technických poznatků pro zvládnutí nových technologií pěstování, sklizně a posklizňové úpravy hlavních polních plodin. Získání přehledu o možnostech využití a zpracování produkce s ohledem na jejich kvalitu.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika rostlinné výroby v ČR. (dotace 2/2)
 
a.
Úkoly, cíle a tendence vývoje. Integrovaná rostlinná výroba.
b.
Rozdělení polních plodin. Osivo a sadba, hodnocení a marketingové zvláštnosti množení osiva a sadby polních plodin. Růst a vývoj polních plodin, kriteria jejich sledování (fenologické stupnice). Tvorba výnosu. Výnosotvorné prvky jejich tvorba a redukce, kompenzační vztahy, autoregulace.

2.
Obilniny I. skupiny. (dotace 2/2)
 
a.Agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky.
b.
Využití produkce, sklizeň a posklizňové ošetření, marketing.

3.
Obilniny II. skupiny. (dotace 2/2)
 
a.
Agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky.
b.
Využití produkce, sklizeň a posklizňové ošetření, marketing.

4.
Luskoviny a olejniny. (dotace 2/2)
 
a.
Agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, využití produkce, základy racionální technologie jejich pěstování u rozdílných užitkových směrů.
b.
Sklizeň a posklizňové ošetření, marketing.

5.
Přadné rostliny, chmel, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny. (dotace 2/2)
 
a.
Agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky.
b.
Využití produkce, základy racionální technologie jejich pěstování u rozdílných užitkových směrů, sklizeň a posklizňové ošetření, marketing.

6.
Biologická a pěstitelská charakteristika okopanin. (dotace 2/2)
 
a.
Rozdělení okopanin, produkční charakteristika. Růst a vývoj okopanin, výnosotvorné prvky, hodnocení produkce druhů a odrůd okopanin.
b.Délka vegetační doby, řazení v OP, požadavky na zpracování půdy, hnojení a zralost okopanin. Pěstování osiva a sadby. Zvláštnosti zakládání porostů "sponových plodin".

7.
Význam, biologie, tvorba výnosu a agrotechnika brambor. (dotace 2/2)
 
a.Využití brambor a jejich produktů, užitkové směry, odrůdy. Výživa a hnojení.
b.
Příprava sadby. Zařazení v OP, organizace porostu, technologie, ošetřování během vegetace, sklizeň a posklizňová úprava, skladování.

8.
Význam, biologie, tvorba výnosu a agrotechnika cukrovky. (dotace 2/2)
 
a.
Hospodářský význam, využívání výnosotvorného potenciálu odrůd, dynamika tvorby výnosů a kvality, typy a odrůdy cukrovky.
b.Vývoj technologií pěstování, požadavky na osivo, řazení v OP, způsoby sklizně a sklizňové ztráty.

9.
Pěstování krmné řepy. (dotace 2/2)
 
a.Stav a výhled v pěstování krmné řepy u nás a v zahraničí.
b.
Typy a odrůdy, zvláštnosti agrotechniky a skladování krmné řepy.

10.
Postavení, šlechtění a význam odrůdy pro rostlinnou produkci. (dotace 2/2)
 
a.
Definice odrůdy. Typy odrůd. Výchozí šlechtitelský materiál.
b.Genetická diverzita, reprodukce rostlin.

11.Šlechtitelské metody a postupy. (dotace 2/2)
 
a.
Tvorba genetické variability. Výběr, křížení, heterozní šlechtění, syntetické populace, pylová sterilita.
b.
Šlechtitelské strategie autogamních a allogamních rostlin.

12.
Semenářství zemědělských plodin a jeho legislativa. (dotace 2/2)
 
a.
Šlechtění odrůd typu linie.

13.Nové trendy ve šlechtění. (dotace 2/2)
 
a.
Transgenní rostliny, genové techniky. Šlechtění na odolnost k herbicidům, rezistence k hmyzu, využití bakteriálních genů.
b.
Šlechtění na kvalitu rostlinných produktů.

14.
Ostatní semenné okopaniny. (dotace 2/2)
 
a.
Konzultace.
b.
Pěstování čekanky, krmné mrkve, krmné kapusty, tuřínu a vodnice.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
seminář
6 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
52 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava na průběžný test
12 h
příprava prezentace
12 h
zpracování protokolů
12 h
zpracování seminární práce12 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet formou písemného testu, písemná a ústní zkouška, obhajoba seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZIMOLKA, J. Speciální pprodukce rostlinná. MZLU v Brně: MZLU v Brně , 2008. 245 s. ISBN 978-80-7375-230-9.
CHLOUPEK, O. Pěstování a kvalita rostlin. MZLU v Brně : MZLUv Brně , 2009. 172 s. ISBN 978-80-7157-897-0.
WAYNE, S. Crop Production. New York: John Wiley, 1995. ISBN 0-471-07972-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 10. 2018.

Typ výstupu: