Sylabus předmětu MMOT - Management mobilní techniky (AF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MMOT
Název předmětu česky:
Management mobilní techniky
Název předmětu anglicky:
Management of Mobile Technology
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit se na základě znalostí sestavování souprav a strojních linek projektovat mobilní technologické procesy v pěstování rostlin jak v otevřené, tak i uzavřené smyčce.
Absolventi předmětů by měli být schopní navrhovat optimální sestavu parku strojů nejen pro výrobní podniky, ale i pro podniky služeb podle kritérií spotřeby energie, mechanické a lidské práce, výkonnosti. Budou schopni posoudit a ekonomické účinky techniky ve výrobě. Na základě studia budou také schopni zhodnotit ekonomické dopady techniky ve výrobě a optimalizovat vybavení podniku strojovou technikou a její obnovu s ohledem na způsob financování jeho pořízení.
 
Obsah předmětu:
1.Technologiské systémy v produkci rostlin
Technické zajištění operací
(dotace 8/4)
 
a.
Zakládání porostů (technickoekonomické požadavky na stroje)
b.
Sklizeň plodin (technickoekonomické požadavky na stroje)
c.
Doprava a manipulace s rostlinným materiálem (technickoekonomické požadavky na stroje)

2.
Řízení mobilníl systémů v otevřené a uzavřené smyčce. (dotace 4/18)
 
a.Řízení mobilníl systémů v otevřené smyčce.
b.Řízení mobilníl systémů v uzavřené smyčce.

3.
Sestava parku strojů (návrh optimální struktury) (dotace 4/0)
 
a.Sestava parhu strojů pro pracoví operace
b.
Sestava parku strojů pro dopravní operace

4.
Kritéria hodnocení optimálního vybavení strji (dotace 2/2)
 
a.
Výkonnost, spotřeba energie, spotřeba mechanické a lidské práce,
b.
Ekonomické účinky techniky ve výrobě

5.
Obnova strojového parku (dotace 4/0)
 
a.
Optimalizace obnovy parku strojů
b.
Způsob financování obnovy parku strojů
c.Podnikání s použitou technikou

6.
Organizace podniku služeb (dotace 2/0)
 
a.Dopravní podniky služeb
b.
Systémy obchodování s technikou

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení20 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
10 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
45 h
příprava prezentace
4 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe5 h
zpracování protokolů10 h
zpracování seminární práce
40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdaný semestrální projekt.

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která trvá 30 minut. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu výsledná známka zapsána do indexu / UISu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KAVKA, M. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu: technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. 400 s. ISBN 80-7271-163-6.
KAVKA, M. a kol. Normativy zemědělských výrobních technologií: pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace (práce, materiál, energie, náklady, produkce, tržby, příspěvek na úhradu fixních nákladů). Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. 376 s. ISBN 80-7271-164-4.
FIALA, A. a kol. Management jakosti : s podporou norem ISO 9000:2000. Praha: Dashöfer, 2003. 3 s. ISBN 80-86229-19-X.
Projektování výrobních procesů I. 2. vyd. Brno: VUT, 1990. 162 s. ISBN 80-214-0151-6.
SYROVÝ, O. a kol. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 10. 2018.

Typ výstupu: