Sylabus predmetu EKOL - Ekologie (AF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKOL
Název předmětu česky:
Ekologie
Název předmětu anglicky:
Ecology
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik, definice, úkoly ekologie (dotace 2/2)
 
a.
Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.
Dělení ekologie

2.
Základní ekologické vztahy (dotace 6/6)
 
a.
Organismus a prostředí
b.
Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace

3.
Ekologické aspekty rozšíření organismů (dotace 2/2)
 
a.
Biogeografické členění zemského povrchu
b.
Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

4.
Populace (dotace 4/2)
 
a.
Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)

5.Vztahy mezi populacemi (dotace 4/8)
 
a.
Mezidruhové vztahy
b.
Potravní vztahy
c.
Ekologie opylovačů

6.
Biocenóza (dotace 6/0)
 
a.Typy, struktura, vlastnosti
b.
Dynamika v čase

7.
Ekosystém (dotace 4/0)
 
a.
Struktura
b.
Koloběhy látek a tok energie
c.Stabilita
d.
Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
e.
Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

8.
Terénní cvičení (dotace 0/6)
9.
Závěrečný seminář (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
seminář
4 h
laboratorní práce
2 h
práce v terénu2 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava prezentace
14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, předložení a prezentace seminární práce na individuální téma; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 40 otázek, minimum 50 bodů z možných 80
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PŘIDAL, A. Ekologie opylovatelů: vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Brno: Lynx, 2005. 108 s. ISBN 978-80-86877-04-4.
LAŠTŮVKA, Z. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 80-85615-93-2.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of ecology. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. 473 s. ISBN 978-0-19-860905-6.
TISCHLER, W. Agrarökologie. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1965. 499 s.
KREBS, C J. Ecological methodology. 2. vyd. Menlo Park, Calif.: Addison Wesley Longman, 620 s. ISBN 0-321-02173-8.
BEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L. Ecology: from individuals to ecosystems. 4. vyd. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. 738 s. ISBN 978-1-4051-1117-1.
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
SLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 366 s.
LOSOS, B. a kol. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 316 s. Učebnice pro vysoké školy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 10. 2018.

Typ výstupu: