Course syllabus EKOL - Ekologie (AF - LS 2017/2018)


     Czech          English          


Kód předmětu:
EKOL
Název předmětu česky:
Ekologie
Název předmětu anglicky: Ecology
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik, definice, úkoly ekologie (dotace 2/2)
 
a.
Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.
Dělení ekologie

2.
Základní ekologické vztahy (dotace 6/6)
 
a.
Organismus a prostředí
b.
Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace

3.
Ekologické aspekty rozšíření organismů (dotace 2/2)
 
a.
Biogeografické členění zemského povrchu
b.
Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

4.Populace (dotace 4/2)
 
a.
Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)

5.
Vztahy mezi populacemi (dotace 4/8)
 
a.
Mezidruhové vztahy
b.
Potravní vztahy
c.Ekologie opylovačů

6.
Biocenóza (dotace 6/0)
 
a.
Typy, struktura, vlastnosti
b.Dynamika v čase

7.
Ekosystém (dotace 4/0)
 
a.
Struktura
b.
Koloběhy látek a tok energie
c.
Stabilita
d.Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
e.
Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

8.
Terénní cvičení (dotace 0/6)
9.
Závěrečný seminář (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
seminář4 h
laboratorní práce2 h
práce v terénu
2 h
odborná exkurze
8 h
konzultace2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava prezentace
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, předložení a prezentace seminární práce na individuální téma; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 40 otázek, minimum 50 bodů z možných 80
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PŘIDAL, A. Ekologie opylovatelů: vysokoškolská učebnice. 2nd vyd. Brno: Lynx, 2005. 108 s. ISBN 978-80-86877-04-4.
LAŠTŮVKA, Z. Ekologie. 1st vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 80-85615-93-2.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of ecology. 3rd vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. 473 s. ISBN 978-0-19-860905-6.
TISCHLER, W. Agrarökologie. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1965. 499 s.
KREBS, C J. Ecological methodology. 2nd vyd. Menlo Park, Calif.: Addison Wesley Longman, 620 s. ISBN 0-321-02173-8.
BEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L. Ecology: from individuals to ecosystems. 4th vyd. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. 738 s. ISBN 978-1-4051-1117-1.
BEGON, M. et al. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1st vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
SLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I. Ekologie rostlin. 1st vyd. Praha: SPN, 1986. 366 s.
LOSOS, B. et al. Ekologie živočichů. 1st vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 316 s. Učebnice pro vysoké školy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 10. 2018.

Type of output: